แรงงานยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ เร่งสร้างผู้นำหญิง หวังความเท่าเทียม

17 JULY 2012 NO COMMENT (เผยแพร่ใหม่หลังเว็บไซต์ถูกแฮกเมื่อวันที่ 1 ส.ค.55)

เมื่อวันที่  11 กรกฏา 2555  ที่สำนักงาน  สหพันธ์แรงงานยานยนต์  แห่งประเทศไทย  ซ.บางแสน 2  ต. บางปู  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย (Team) ในวาระประจำเดือน นำโดย นาย  ชาลี   ลอยสูง  ประธานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย (Team) ในที่ประชุม และกรรมการบริหาร  จำจำนวน 15 คน  

นาย  ชาลี   ลอยสูง  ประธานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เสนอมติสำคัญ หลายมติ  ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับผู้นำแรงงานหญิงที่เป็นปัญหาเรื่องบทบาท และความไม่เท่าเทียมกันกับผู้นำแรงงานชายอยู่ในแวดวงแรงงาน ระดับต่าง ๆ  ทั้งนี้ Team เองก็อยู่ภายใต้ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  หรือ IMF ซึ่งทางองค์กร เอง ก็มีนโยบายเรื่องความเท่าเทียมของสิทธิผู้หญิงเป็นสำคัญ  ดังนั้น  Team เองก็ได้เล็งเห็นบทบาทของผู้นำแรงงานหญิงในภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยเอง  ก้ยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่ นัก  ที่ประชุมจึงมีมติว่า  จะจัดโครงสร้างผู้นำแรงงานหญิงขึ้นมาใหม่ ให้แยกทำงานเกี่ยวกับเรื่อง เด็ก และ สตรี โดยเฉพาะ โดยยึดรูปการบริหารแบบอิสระ โปร่งใส  แต่อยู่ภายใต้ นโยบาย หลักของ Team ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในส่วนนี้อย่างชัดเจน  จึงแต่งตั้งให้ นางสาว กชกร  ขยันกิจ  และ นาง ปวริศา    ละออเอี่ยม  เป็นผู้รับผิดชอบ  พร้อมให้การสนับสนุนในการสัมมนา ประเด็นผู้หญิงโดยฉพาะ  ส่วนวันเวลา  และ สถานที่ ในทางผู้รับผิดชอบไปจัดหาข้อมูลมา  เสนอในที่ประชุม ครั้งต่อไป

 

นาย ชาลี  ลอยสูง  ยังให้ความเห็นอีกว่า  ปัจจุบัน  สถานการณ์แรงงานของประเทศไทย มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก บวกกับสถานการณ์ สถานภาพความเท่าเทียมเกิดขึ้นกับสังคมไทย  และ สังคมโลกอย่างสูง  แต่ด้านแรงความเท่าเทียมของบทบาทผู้นำหญิงไม่มีความเด่นชัดและชัดเจนเท่าที่ ควร   ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ ผู้นำแรงงานหลายคนได้ตระหนักดีว่า สถานะการณ์เป็นอย่างไร  ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เองก็เล็งเห็นจึงมีนโยบาย ร่วมกันว่า  องค์กรสมาชิกควรจะมีการเพิ่มบทบาททของผู้หญิงให้เด่นชัดกว่านี้   และในฐานะที่ Team เป็นองค์ที่อยู่ภายใต้ IMF ซึ่งเป็นองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ   พร้อมทั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึงจะต้องมีโยบายเรื่องนี้เป้นเรื่องเร่งด่วนเพื่ อยกระดับผู้นำแรงงานหญิงให้มีการเพิ่มจำนวนขึ้น   และมีความเท่าเทียม ผู้นำแรงงานชายต่อไป.. 

   ทวี   ประดับศรี   นัสื่อสารแรงงาน  รายงาน