แรงงานผลักดันค่าจ้าง 421 บาท ลดความเหลื่อมล้ำ

แรงงานผลักดันค่าจ้าง 421 บาท ลดความเหลื่อมล้ำ 
กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  บุกพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร  ยื่นข้อเสนอปรับค่าจ้าง 421 บาทเพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น  และให้ดูแลเรื่องสิทธิในกองทุนเงินทดแทนเมื่อลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุในการทำงานที่มักถูกนายจ้างบิดพลิ้ว

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 10.00 น. กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  นำโดย นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย และคณะ  เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมซึ่งเตรียมย้ายไปรับตำแหน่งใหม่  เพื่อเสนอปรับค่าจ้างที่เป็นธรรม 421  บาทต่อวัน  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้ใช้แรงงานให้สอดคล้องและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต  ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ทำการสำรวจข้อมูลค่าครองชีพของผู้ใช้แรงงานในจังหวัดต่างๆมาแล้ว     และเป็นไปตามหลักการเรื่องค่าจ้างของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วย  รวมทั้งมีการยื่นข้อเรียกร้องเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน  โดยได้นำเสนอปัญหาภาพรวมในเขตพื้นที่ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุในการทำงานบ่อยครั้ง  และนายจ้างมักจะหลีกเลี่ยงการใช้กองทุนเงินทดแทนโดยให้ไปใช้กองทุนประกันสังคมแทน  ทำให้ลูกจ้างขาดสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน
ซึ่งรองผู้ว่าฯที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯให้มารับหนังสือแทนรับปากว่า  จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกประชุมและตรวจสอบกันอย่างจริงจัง โดยเป็นการประชุมร่วมกันทั้ง 3 ฝ่ายคือ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐ

ในวันเดียวกันเวลา 13.30 น.คณะดังกล่าว ก็ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องประเด็นเดียวกันโดยผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าฯ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  มารับหนังสือแทน และกล่าวว่าเห็นด้วยกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เชิญนายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน ทั้งเรื่องค่าจ้างและความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับจังหวัด และเสนอเรื่องต่อส่วนกลางในการแก้ปัญหาต่อไป

 

                                                                                                               รายงานโดย

                                           นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่