แรงงานนอกระบบ ร้อง กระทรวงแรงงานจัดงบสนับสนุนกิจกรรม ร่วมเป็นบอร์ดประกันสังคม

Untitled-1

แรงงานนอกระบบ ร้อง กระทรวงแรงงานจัดสรรงบจัดงานวันแรงงาน การสนับสนุนกิจกรรมแรงงานนอกระบบ และร่วมเป็นคณะกรรมการประกันสังคม

วันนี้ (23ก.คง 57) ผู้แทนศูนย์แรงงานนอกระบบระดับชาติ นำโดยนางอรุณี ศรีโต กรรมการยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ เข้าพบนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ รองปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อหารือถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบ

โดยนางอรุณี กล่าวในการหารือว่า เนื่องจากแรงงานนอกระบบมีจำนวนกว่า 25.1 ล้านคน ที่เป็นแรงงานส่วนใหญ่และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู และจัดตั้งองค์กรต่างๆรวมถึงงบประมาณการจัดงานวันแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาเคยได้รับการจัดสรรในสมัยนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พร้อมเสนอให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) ตั้งงบประมาณการจัดงานแยกเฉพาะกับแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ โดยอาจจะรวมกับแรงงานในระบบหรือแยกเป็นในส่วนของแรงงานนอกระบบ ส่วนการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของแรงงานนอกระบบรวมถึงบุคคลากรเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินการโครงการของแรงงานนอกระบบ เช่น การจัดประชุมต่างๆที่บางครั้งยังขาดแคลนทรัพยากร เช่น โต๊ะ เก้าอี้ รวมทั้งการให้แรงงานนอกระบบมีสัดส่วนในไตรภาคีโดยเฉพาะร่วมเป็นคณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ด สปส.)เพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านแรงงานและงานด้านประกันสังคม มาตรา 40 และการจ่ายเงินสมทบที่ค้อนข้างลำบาก จึงอยากให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บเงินสมทบ

Untitled-4Untitled-2

ด้านรองปลัดกระทรวงแรงงาน เสนอให้แรงงานนอกระบบ จัดทำรายละเอียดการจัดกิจกรรมในวันแรงงานพร้อมทั้งงบประมาณทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดเสนอมายังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน( กสร. )เพื่อเสนอต่อผู้บริหารต่อไป เนื่องจากงบประมาณในปี 2558 ที่จัดสรรให้ในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจำนวน 3.5 ล้านบาทได้มีการเสนอของบประมาณไปแล้ว ส่วนการของประมาณสนับสนุนโครงการที่ต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมให้แรงงานนอกระบบนั้นให้เสนอโครงถึงเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพราะปัจจุบัน สปส.อยู่ระหว่างการส่งเสริมเรื่อง ม.40 ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้การร่วมเป็นตัวแทนไตรภาคีใน บอร์ดประกันสังคมนั้นร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับแก้ไข ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 1 ไปแล้ว แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ทางการเมืองจึงทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เรียกผู้แทน สปส.ไปยืนยันว่าจะยังใช้ร่างเดิมหรือไม่ โดยสาระสำคัญของการแก้ไข มีการเปลี่ยนคำเป็นผู้ประกันตนแทนตัวแทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ตัวแทนแรงงานนอกระบบ หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณา ซึ่งจะมีการร่างระเบียบและสัดส่วนของแรงงานนอกระบบต่อไป

นักข่าวกระทรวงแรงงาน รายงาน