แรงงานนอกระบบ ขอมีส่วนร่วม เปิดรับสมัครเลขากอช.

ศูนย์ประสานงานแรงงานอกระบบ และเครือข่ายแรงงานชุมชน เกือบ 10 องค์กร ได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. ที่กระทรวงการคลัง   เพื่อเปิดตัวขอมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และประสานขอติดตามผลหรือข้อมูลล่าสุดว่ามีกี่คนสมัคร วิธีการตัดสินเป็นอย่างไร รวมทั้งการสรรหาที่ปรึกษาด้วยว่าจะทำกันอย่างไร ข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่คาดว่าจะประกาศ เพื่อนำมาศึกษาติดตามความก้าวหน้าต่อไป

ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 อันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของสังคมไทยที่สามารถสร้างฐานการออมเพื่อการชราภาพให้ครอบคลุมประชากรแรงงานนอกระบบ ทำให้ประชาชนคนไทยทั้งหมดมีระบบบำนาญรองรับได้อย่างถ้วนหน้า ทางเครือข่ายบำนาญภาคประชาชนที่ได้เฝ้าติดตามและผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ตำแหน่งเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ มีความสำคัญมากต่อการบริหารองค์กรในช่วงเริ่มต้น ถือเสมือนเป็นผู้นำในการวางรากฐานที่ดี ของสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ 

การพิจารณาสรรหาผู้นำในตำแหน่งนี้  จะต้องคำนึงถึงวิสัยทัศน์ และมีบุคคลให้เลือกที่มากเพียงพอ ไม่ควรมีข้อจำกัดในเรื่องของช่วงเวลาในการรับสมัคร  กรณีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ควรที่จะเปิดกว้างให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหา   และ การกำหนดร่างระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ควรที่จะเปิดกว้างให้องค์กรต่างๆ ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเปิด

ประชาพิจารณ์  เพื่อการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ นับแต่เริ่มต้น ซึ่งเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน ปรารถนาที่จะเห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ที่จะได้ร่วมมือกันในการวางรากฐานกองทุนการออมแห่งชาติ ให้เป็นที่เชื่อมั่นและมั่นคง  มีธรรมาภิบาลขององค์กรการเงินที่สังคมยอมรับ เพื่อการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินการต่างๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจต่อการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

สัมพันธ์ ฉลองวรกร    นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานนอกระบบ รายงาน