แรงงานนอกระบบติง รมต.แรงงานอ้างเห็นชอบรวมกองทุนออมกับประกันสังคม

ตัวแทนแรงงานนอกระบบ ยื่นหนังสือท้วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีอ้างมติประชุม คนช. “เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลังร่วมกันบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)เข้ากับกองทุนประกันสังคม มาตรา 40เพื่อทำให้ระบบการออมชราภาพเป็นเอกภาพ”  จริงผู้แทนภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน  ได้มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมคือ “ให้กระทรวงการคลังเร่งประกาศรับสมัครสมาชิก กองทุนการออม โดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้แรงงานนอกระบบเสียโอกาสจาก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ที่มีการเตรียมความพร้อมของระบบและกลไกการนำกฎหมายสู่การปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว”  โดยควบคู่กับการดำเนินการบูรณาการ กอช.ร่วมกับ กองทุนประกันสังคม มาตรา 40

วันนี้ (1 เมษายน 56) ตัวแทนแรงงานนอกระบบในคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง กองทุนการออมเพื่อการชราภาพ วันที่  25 มีนาคม 2556  โดยอ้างถึง  ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนเรื่องการบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)เข้ากับกองทุนประกันสังคม มาตรา 40  โดยอ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ(คนช.) วันที่ 25 มีนาคม 2556  ระเบียบวาระว่าด้วยการพิจารณาการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ว่า “เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลังร่วมกันบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)เข้ากับกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 เพื่อทำให้ระบบการออมชราภาพเป็นเอกภาพ”

DSC00353 3 DSC00360 1

DSC00362 2

จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ในนามผู้แทนภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน  ได้มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประกอบการลงมติตามที่อ้างถึง คือ “ให้กระทรวงการคลังเร่งประกาศรับสมัครสมาชิก กองทุนการออม โดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้แรงงานนอกระบบเสียโอกาสจาก พรบ.กองทุนการออมแห่งชาติ ที่มีการเตรียมความพร้อมของระบบและกลไกการนำกฎหมายสู่การปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว”  โดยควบคู่กับการดำเนินการบูรณาการ กอช.ร่วมกับ กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 และได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางจากกรรมการฯ ผู้แทนภาคประชาชนต่อข้อเสนอของกระทรวงการคลัง  โดยที่ประชุมยังไม่มีการลงมติที่ชัดเจนต่อข้อเสนอและการอภิปรายในประเด็นดังกล่าว  และได้มีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อสื่อสาธารณะตามที่อ้างถึง  :ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับผลการประชุมคณะกรรมการฯ         ทางกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ในสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชน ทางคณะกรรมการจึงขอชี้แจงว่ามติดังกล่าวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอ้างถึงนั้น (การเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 28 มีนาคม 2556 หน้าที่ 10) ยังไม่เป็นมติที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับหนังสือแทน พร้อมจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยด่วน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน