แรงงานนอกระบบขอนแก่นเตรียมจัดเวทีสมัชชา “ความเสี่ยงที่หลีกได้?”

แรงงานนอกระบบขอนแก่น ประชุมกำหนดจัดเวทีสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น "ตุ้มโฮม:ความเสี่ยงที่เลี่ยงได้?"ในวันที่ 17 กันยายน หวังสร้างความร่วมมือทำงานกับภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องผลักดันนโยบายการจัดการความเสี่ยง ความมั่นคงทางรายได้  และการคุ้มครองด้านสวัสดิการ

คณะทำงานสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 เพื่อกำหนดการจัดเวทีสมัชชาแรงงานนอกระบบ จังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานฯจึงได้กำหนดจัดเวทีสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น ตุ้มโฮม: ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้? (สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงในอาชีพและรายได้) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

การจัดเวทีครั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบในจังหวัด และการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมให้การดำเนินงาน และยกระดับการทำงานจากระดับปฏิบัติสู่ระดับนโยบายด้านการพัฒนา การคุ้มครอง ดูแล คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในงานจะปาฐกถา “นโยบายการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ” โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเวทีเสวนา “ความเป็นไปได้ในการนำข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติ”ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการมีชีวิตของแรงงานนอกระบบด้วย

หมายเหตุ : คณะทำงานสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ต.น้ำพอง ตัวแทนจาก สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เขต 6 ขอนแก่น ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โนนท่อน ป่ามะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน