แรงงานนอกระบบเตรียมทวงถามรัฐเรื่องการคุ้มครอง

แรงงานนอกระบบเตรียมทวงถามรัฐเรื่องการคุ้มครอง

วันที่ 5-6พฤศจิกายน 2553ห้องประชุมนนทรี2ชั้น 4 โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (ส.ส.ส.) จัดการประชุมเชิงกระบวนการและแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแรงงานนอกระบบภาคกลาง, แรงงานนอกระบบภาคกทม. ,สำนักควบคุมโรคติดต่อ,มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์,มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ภาคกลาง, และทีมประเมินภายใน รวมทั้งเจ้าหน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เรื่องสวัสดิการ อาชีพ และการผลักดันกฎหมายมารองรับแรงงานนอกระบบ เช่น ความคืบหน้า การขับเคลื่อนผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม กรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์มาตรา 40 แนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ และได้เร่งผลักดันให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพจากเดิมมีเพียง 3 กรณี คือ ทุพพลภาพ คลอดบุตร เสียชีวิตรวมถึงความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. …. และกองทุนการออมเพื่อชราภาพ  การประชุมครั้งนี้เพื่อ วางแผนการทำงาน ระหว่าง หน่อยงานรัฐระดับท้องถิ่น,สาธารณสุข,มหาวิทยาลัย และแรงงานนอกระบบ เพื่อให้ทำงานบูรณาการกันและเกิดความยั่งยืนของแรงงานนอกระบบ

รายงานโดย สัมพันธ์   ฉลองวรกร นักสื่อสารแรงงานนอกระบบภาค กทม.