แรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ ยื่นข้อเรียกร้องไม่ลงตัว มีมตินัดหยุดงาน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554  เวลา 18.00 น.  นายภาคภูมิ  สุกใส ประธานสหภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2554 ณ วัดไตรสามัคคี เพื่อขอมตินัดหยุดงานตามกฎหมาย มีสมาชิกสหภาพแรงงานให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก และร่วมกันลงมตินัดหยุดงาน

เนื่องมาจาก  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554  สหภาพฯได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัท เช่น ขอให้มีการปรับค่าจ้างประจำปี , ขอปรับค่าครองชีพเพิ่ม, ขอให้บริษัทได้ช่วยเหลือเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายกรณีเลิกจ้าง และขอให้บริษัทจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2554 ฯลฯ ซึ่งได้มีการเจรจากับผู้แทนบริษัท รวมทั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้เข้าไกล่เกลี่ย แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ สหภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ จึงได้มีการจัดประชุมวิสามัญเพื่อขอมติซึ่งสมาชิกสหภาพแรงงานได้ร่วมกันลงมติให้นัดหยุดงานตามขั้นตอนของกฎหมาย   แต่ขณะนี้(29ธ.ค.) ทางสหภาพแรงงานฯ และผู้แทนบริษัทยังร่วมกันที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาในข้อขัดแย้งในเรื่องสภาพการจ้างในการเจรจาเพื่อให้ได้ยุติโดยเร็ว

อนึ่ง บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตประกอบรถยนต์ยี่ห้อเมอร์ซิเดสเบนซ์ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ฐิติรัชต์ คนคม นักสื่อสารแรงงานสภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนาฯ รายงาน