แรงงานท้องถิ่นร่วมกับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลฮ่องกง

สมาพันธ์สหภาพแรงงานฮ่องกง (Hong Kong Confederation of Trade Unions) และกลุ่มปกป้องสิทธิ์แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกง (Asian Migrants Coordinating Body มีประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย เนปาล และศรีลังกา)  ได้ถือโอกาสใช้วันหยุดตรุษจีนในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 รวมตัวกันยื่นขอเสนอต่อนายโดนัล ชาง ผู้ว่าการฮ่องกง                      

ข้อเรียกร้องของแรงงานท้องถิ่น คือ ต้องการให้รัฐบาลทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  ทบทวนนโยบายโครงการช่วยเหลือค่าโดยสารของครอบครัวที่มีรายได้น้อย  ให้รัฐบาลดูแลแรงงานหลังเกษียณอย่างเหมาะสม และให้นำเงินภาษีของประชาชนมาใช้ในเรื่องการบริการทางสังคมมากขึ้น   ขณะเดียวกันกลุ่มปกป้องสิทธิ์แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกง  เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นเงินเดือนจาก 3,740 เหรียญฮ่องกงเป็น 4,000 เหรียญฮ่องกง  ให้รัฐบาลพิจารณาเงินเดือนของผู้ช่วยแม่บ้านเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเหมือนแรงงานท้องถิ่น  และให้รัฐบาลฮ่องกงให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 คุ้มครองสิทธิของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน

สมาคมรวมไทยในฮ่องกง รายงาน