แรงงานจัดเสวนา“ประชาวิวัฒน์ หรือปฏิรูปประกันสังคม…หลักประกันที่แท้จริงของชีวิตแรงงาน”

ตามที่ขบวนการแรงงานโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  ได้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ฉบับบูรณาการแรงงาน) ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  รวมทั้งยังมีร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. ….ที่ถูกเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ด้วยนั้น โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส.  เห็นว่า ควรมีการระดมความคิดเห็นในมุมมองต่างๆของภาคสังคม ภาครัฐ ภาคการเมือง และสื่อมวลชน ต่อการปฏิรูปประกันสังคม จึงร่วมกันจัดงานเสวนาเรื่อง “ประชาวิวัฒน์ หรือปฏิรูปประกันสังคม…หลักประกันที่แท้จริงของชีวิตแรงงาน” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 08.30- 12.30 น. ณ ห้องราชา  โรงแรมรัตนโกสินทร์  กรุงเทพฯ รวมทั้งจะมีการแถลงข่าวเรื่อง “เวทีสมัชชาแรงงาน: ปฏิรูปประกันสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน” ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 13 มกราคม 2554 นี้ด้วย 

 เวทีเสวนา “ประชาวิวัฒน์ หรือปฏิรูปประกันสังคม…หลักประกันที่แท้จริงของชีวิตแรงงาน” โดย • นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

• นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม.
• นายมนัส  โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
• นางสาวปราณี  ศรีกำเนิด  เลขาธิการสหภาพแรงงานเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ
• นางสาวสุรินทร์ พิมพา  ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์คนงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่
• นางสิริวัน  ร่มฉัตรทอง  เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
• นายบัณทิต แป้นวิเศษ ประธานเครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ
• นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ  นักวิชาการมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน
• นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ ผู้ตรวจการกรม สำนักงานประกันสังคม และ ผู้อำนวยการโครงการประกันสังคมตามมาตรา 40
• นายสุชาติ เปรมสุริยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6. สํานักงานโครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ สนง.ประกันสังคม.
 
ทั้งนี้ยังมีตัวแทนแรงงานข้ามชาติ นักวิชาการ และผู้นำแรงงานที่มาร่วมเวทีราว 40 คน ดำเนินรายการโดย   นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  นักวิชาการแรงงาน
จากนั้นเวลา11.00 น.– 12.00 น. มีการแถลงข่าว “เวทีสมัชชาแรงงาน: ปฏิรูปประกันสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน”โดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เครือข่ายแรงงานแรงงานนอกระบบ เครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ สภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และองค์กรแรงงาน สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน
 
**********************************