แรงงานกัมพูชาเฮ! นายจ้างรับข้อเสนอ- ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 มิถุนายน คนงานกัมพูชาและผู้แทนนายจ้างมาถึงพร้อมกันที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เพื่อเจรจาข้อเรียกร้องที่ลูกจ้างยื่นต่อบริษัท เฟอร์นิรอยส์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ลูกจ้างขอถอนข้อเรียกร้องปรับขึ้นค่าจ้าง และโบนัส 2 ข้อ โดยข้อตกลงสรุปได้ดังนี้

1.ขอให้บริษัทเฟอร์นิรอย์ส จำกัด ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 และขอให้บริษัทฯปรับผลต่างค่าจ้างขั้นต่ำตามที่รัฐบาลประกาศปรับให้กับพนักงานรวมเข้ากับเงินเดือนของพนักงานทุกคนเท่ากัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการและต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกประการ

2. ขอให้บริษัทฯจัดวันลากิจมีธุระจำเป็นให้พนักงานโดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลา 6 วัน บริษัทได้ทำตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับปัจจุบันให้สิทธิลูกจ้างลากิจได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง

3. ขอให้บริษัทฯมีสลิปเงินเดือน โดยในสลิปเงินเดือนระบุด้วยว่าหักเงินค่าอะไรบ้าง บริษัทฯตกลงแสดงให้ลูกจ้างทราบทางสลิปเงินเดือนทุกครั้ง

4. กรณีที่พนักงานลาออกจากงานบริษัทฯต้องออกใบแจ้งย้ายออก (ตท.10) ให้พนักงานทุกคน 

  •    บริษัทฯได้ดำเนินและปฏิบัติเรื่องการแจ้งการเข้าหรือย้ายออกให้กับพนักงานต่างด้าวทุกคนทุกครั้งที่มีการย้ายเข้าย้ายออกอยู่แล้ว

5. ขอให้บริษัทฯคืนเอกสารประจำตัวให้กับพนักงานทุกคน

  • บริษัทฯ แจ้งล่วงหน้าให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อนำส่งเอกสารให้กับบริษัทฯในการติดต่อหน่วยงานราชการ เมื่อบริษัทฯดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะนำคืนเอกสารให้กับลูกจ้างแรงงานข้ามชาติ

        อนึ่ง การติดต่อหน่วยงานราชการ หากลูกจ้างแรงงานข้ามชาติไม่นำเอกสารมาให้บริษัทฯภายในกำหนดข้างต้น ลูกจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง

6. ขอให้บริษัทฯนำเงินส่งประกันสังคม และทำบัตรประกันสุขภาพแรงงานอย่างถูกต้อง

  • กรณีลูกจ้างแรงงานข้ามชาติคนใดประสงค์จะมีบัตรประกันสังคม ให้แจ้งต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานหน่วยงานประกันสังคมเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประกันสังคมต่อไป

7. กรณีคนที่จ่ายค่าต่อวีซ่าไปแล้วกับฝ่ายบุคคลคนก่อน บริษัทฯต้องรับผิดชอบคืนเงินให้กับพนักงานที่จ่ายเงินทุกคน

  •  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ โดยการหักเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้บริษัทฯหักและมีหลักฐานทางสลิปเงินเดือนของลูกจ้างเท่านั้น

8. กรณีที่มีการหักเงินพนักงานเรื่องกองทุนเพื่อการส่งกลับ บริษัทฯต้องคืนเงินให้กับพนักงานทุกคนที่บริษัทฯเก็บเงิน

  • บริษัทฯแจ้งว่าการหักเงินตามกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯจะต้องนำส่งให้แก่ราชการทุกครั้ง หากไม่นำส่งบริษัทฯมีความผิด กรณีดังกล่าวเกิดจากลูกจ้างนำเงินสดไปจ่ายให้กับฝ่ายบุคคลคนก่อนที่ลาออกจากบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนบริษัทฯที่กำหนดให้หักเงินต่างๆ ต้องผ่านสลิปเงินเดือนเท่านั้น  

ทั้งนี้ ลูกจ้างแจ้งในการดำเนินการหักเงินใดๆ ต่อจากนี้ไปให้บริษัทฯ หักทางสลิปเงินเดือนเท่านั้น เพื่อให้มีหลักฐานปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดทั้งสองฝ่ายมาเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานในวันที่ 15 และ 21 มิถุนายน 2555 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเสมือนวันทำงานปกติ

อัยยลักษ์ เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน พื้นที่ชลบุรี-ระยอง รายงาน