แม่บ้านไทยในฮ่องกงเสนอรัฐรองรับแรงงานคือถิ่น

สมาคมรวมไทยในฮ่องกงได้ยื่นข้อเรียกร้องผ่านท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และท่านกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ไปยังรัฐบาลไทย เนื่องในวันแรงงานสากล ประจำปี 2562 เสนอรัฐส่งเสริมแรงงานคืนถิ่น เตรียมอาชีพรองรับ 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพจสมาคมรวมไทยในฮ่องกง ได้นำเสนอข่าว สมาคมรวมไทย ในฮ่องกง ยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลไทย ในโครงการแรงงานคืนถิ่น “รัฐต้องส่งเสริมแรงงานคืนถิ่นอาชีพแม่บ้านไทยให้ก้าวสู่บ้านเกิดอย่างมีศักดิ์ศรีและมืออาชีพ” ผ่านท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และท่านกงสุล(ฝ่ายแรงงาน)

ปัจจุบันมีแรงงานแม่บ้านไทยในฮ่องกงได้กลับประเทศไทยเพื่อมองหาอาชีพที่ตนเองมีความถนัดและมีประสบการณ์ โดยได้สมัครทำงานกับนายจ้างคนต่างชาติ ในประเทศไทย ในลักษณะเป็นการว่าจ้างกันด้วยความถูกใจทั้งสองฝ่าย ยังไม่มีสัญญาจ้างที่เป็นมาตรฐานที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับพวกเขา ดังนั้นสมาคมรวมไทยในฮ่องกง จึงเห็นว่าภาครัฐควรต้องตระหนักถึงการคืนสู่ถิ่นบ้านเกิดของแรงงานเหล่านี้ โดยส่งเสริมอาชีพนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อที่จะลดปัญหาการว่างงาน และลดปัญหาสังคมที่อาจเกิดจากครอบครัวของหญิงไทยที่ต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ และเพิ่มความเป็นมืออาชีพแม่บ้านไทยอย่างจริงจัง

1. เตรียมอาชีพรองรับของแรงงานที่กลับประเทศไทยมาแล้ว โดยต่อยอดทักษะการทำงานแม่บ้าน ซึ่งปัจจุบันแรงงานแม่บ้านเป็นที่ต้องการของครอบครัวคนต่างชาติ และครอบครัวคนไทยในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ภาครัฐจะต้องสนับสนุนอาชีพนี้อย่างชันเจน กำหนดนโยบายส่งเสริมอาชีพนี้โดยให้มีสัญญาจ้างมาตรฐานเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานแม่บ้านตามกฎหมายแรงงาน

2. สร้างศักดิ์ศรี และฝีมือของแรงงานแม่บ้านที่กลับจากฮ่องกง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเงื่อนไขออกเอกสารรับรองแก่ผู้ที่ผ่านการทำงานแม่บ้านฮ่องกงมาแล้วให้เป็นแรงงานทักษะฝีมือ เพื่อสามารถใช้ประกอบการสมัครงานอย่างมืออาชีพในตำแหน่งงาน และเพื่อลดระยะเวลาในการทดลองงาน สร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างที่ต้องการจ้าง