แผนกิจกรรมปี 56 เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่

วันที่  24  มีนาคม  2556  กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี  2555  ณ สำนักงานศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  โดยมีคณะกรรมการแต่ละสหภาพเข้าร่วม  27  คน

SAM_0125 SAM_0128

นางสาวสงวน   ขุนทรง   ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่    กล่าวว่า  ช่วงเวลา  1  ปีที่ผ่านมากลุ่มได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดบ้างและบางครั้งก็มีงานเร่งด่วนของขบวนการแรงงานเข้ามาทำให้กิจกรรมบางอย่างไม่ได้ทำตามที่กำหนดไว้และในวันนี้เราก็ต้องวางแผนการทำงานของปี  2556  และการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายประกันสังคมที่เราร่วมเข้าชื่อ  14,264  รายชื่อ  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2556  มีการประชุมสภา  รัฐบาลมีมติไม่รับร่างของผู้ใช้แรงงาน  และร่างของคุณนคร  มาฉิม  สส.  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  ทำให้กฎหมายเราตกไป

นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีมติไม่รับร่างกฎหมายของขบวนการแรงงาน  โหวตให้กฎหมายตก ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนคว่ำกฎหมายของภาคประชาชน  จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน  และชี้แจงถึงขั้นตอนที่จะทำงานต่อ  วันที่  26  มีนาคม  2556  จะมีการแถลงข่าวเพื่อประณามรัฐบาลที่คว่ำกฎหมายประกันสังคมซึ่งเสนอโดยภาคประชาชน  วันที่  3  เมษายน  2556  จะมีการเคลื่อนไหวที่รัฐสภาก็ขอให้พี่น้องได้ลางานไปร่วมเรียกร้องเพื่อประณามรัฐบาล  ที่ไม่สนใจที่จะให้ประชาชนได้มีสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

SAM_0133 SAM_0138

รายงานกิจกรรมฝ่ายต่างๆ  โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่

ช่วงบ่ายวางแผนกิจกรรมปี  2556  ดำเนินการโดย  นางสาววิไลวรรณ   แซ่เตีย  กล่าวว่าเรามาดูแผนกิจกรรมปีที่ผ่านมาว่ากิจกรรมที่วางไว้เราได้ทำอะไรไปบ้าง  และในปีนี้เราจะทำอะไร

ในที่ประชุมร่วมเสนอความคิดเห็น

1.พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ

2.ร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์  และอนุสัญญา  ILO  87,98

3.ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม

4. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  2541

-การรับเรื่องร้องทุกข์     -การเขียนคำร้องคร.7

5.จัดหาทุน

-จัดนำเที่ยว    -จัดทอดผ้าป่า   -จัดตั้งกองทุนผู้นำแรงงานเกษียณอายุ

6.กลุ่มออมทรัพย์

-ฝึกอาชีพ   -ขายสินค้าตามฤดูกาล

แผนกิจกรรมให้ความรู้กับคณะกรรมการและสมาชิก

1.ให้การศึกษาสาระสำคัญ ร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์  ฉบับใหม่

2.ติดตามผลักดันร่าง  พ.ร.บ.ประกันสังคม

3.ให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิ  พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน  ในร่างฉบับใหม่ที่จะแก้ไข

4.อบรมให้ความรู้และการเข้าถึงสิทธิกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

5.จัดอบรมการบริหารงานสหภาพแรงงาน

6.จัดสัปดาห์วันความปลอดภัย

แผนกิจกรรมภายนอก

1.ร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์   ผลักดันเชิงนโยบาย

2.แผนยุทธศาสตร์  4  ด้าน  ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ปิดการประชุมโดยนางสาวสงวน   ขุนทรง

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  รายงาน