แจ๋วขอบคุณรมว.แรงงาน เสนอกำหนดชั่วโมงทำงาน-เข้าประกันสังคมม.33

เครือข่ายคนทำงานบ้านบุกขอพบนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบดอกไม้ เป็นการขอบคุณกรณีออกกฎกระทรวงคุ้มครองคนทำงานบ้าน แต่ยังหวั่นการบังคับใช้ พร้อมเสนอแก้ไขปรับปรุงกำหนดเวลาการทำงาน และอยากเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 33 เหมือนแรงงานในระบบ กำชับใครพบนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแจ้งได้ที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่ หรือโทร.สายด่วน 1546 ได้ทันที

เมื่อวันที่ 7ธันวาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย  ร่วมกับคณะทำงานเพื่องานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์ และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยให้กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านมีผลบังคับใช้ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 14(2555)ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ซึ่งทำให้ลูกจ้างทำงานบ้านที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาทำความสะอาดใดๆ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎกระทรวงนี้

ในการหารือเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้ขอให้มีการปรับปรุงกฎกระทรวง โดยกำหนดชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทำงานบ้านให้ชัดเจน รวมทั้งขอให้กระทรวงแรงงานช่วยผลักดันให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข่าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 33

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า งานของลูกจ้างทำงานบ้านเป็นงานที่มีความสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง ดูแล โดยจะหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่จะทำให้ลูกจ้างทำงานบ้านได้รับการคุ้มครองตามระบบประกันสังคมต่อไป

ต่อข้อเรียกร้องให้เดินหน้ารับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 189ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านนั้น โดยส่วนตัวเห็นด้วยและพร้อมที่จะผลักดันโดยจะมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปศึกษารายละเอียด ว่ากระทรวงมีอำนาจประกาศรับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้เองหรือไม่หรือต้องให้รัฐบาลรับรอง หากพบว่า ครอบคลุมรอบด้านและกระทรวงแรงงานสามารถประกาศได้เอง ก็พร้อมให้การรับรอง เพราะนอกจากจะทำให้ลูกจ้างทำงานบ้านได้รับการดูแลที่ดีขึ้น ยังจะช่วยให้สถานะของประเทศไทยในเวทีโลกดีขึ้นอีกด้วย

สุดท้าย เครือข่ายฯ และคณะทำงาน ฯ ได้ฝากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการละเมิดกฎกระทรวงของนายจ้างสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่ หรือโทร.สายด่วน 1546 ได้ทันที

นักสื่อสารเครือข่ายแรงงานนอกระบบ รายงาน