แกนนำคสรท.มอบดอกไม้รมว.แรงงาน ขอบคุณมติปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน 2555  คสรท.ได้ยื่นหนังสือต่อนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อสนับสนุนการปรับอัตราค่าจ้างทั่วประเทศ จังหวัดที่เหลืออีก 70 จังหวัดเป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ตามนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยจะดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท

วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบเรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 25556 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แล้ว โดยมีมติดังนี้

1. รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

2. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)เป็นประธานคณะทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เป็นคณะทำงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษาและพิจารณามาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นมาตรการใหม่

3. เห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรการเดิมและ กำลังจะสิ้นสุด โดยให้ต่อระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่มาตรการนั้นสิ้นสุด  

 

ดังนั้นคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเครือข่ายแรงงาน จึงได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อมอบดอกไม้เป็นการขอบคุณในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ที่กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ที่ได้นำเรื่องกำหนดการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

 นักสื่อสารแรงงาน รายงาน