เฮ!! ร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ เสร็จแล้วพร้อมทำความเข้าใจ ลุยล่าลายมือชื่อหวังเสร็จเดือนนี้

คสรท.เชิญภาคประชาชนร่วมลงชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. หลังเดินหน้าจัดกลุ่มลงพื้นที่ล่าลายมือชื่อในเครือข่ายแรงงาน

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)กล่าวว่า  จากคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สหพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ และนักวิชาการด้านกฎหมายแรงงาน ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับปฏิรูป โดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้ยึดหลักการสำคัญ 5 ข้อ ดังนี้

1. สอดคล้องกับหลักอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อสร้างหลักประกันในสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง

2. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดียว ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน

3. เปลี่ยนกรอบคิดแรงงานสัมพันธ์ จากความสัมพันธ์แบบ “นายกับบ่าว” ไปสู่ “ หุ้นส่วนสังคมและเศรษฐกิจ”

4. มุ่งสร้างกระบวนการแรงงานสัมพันธ์เพื่อความเป็นธรรม

5. ส่งเสริมพัฒนา คุ้มครองระบบแรงงานสัมพันธ์

และคณะทำงานยกร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ได้มีการพิจารณายกร่างกฎหมายรายมาตราเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินสายให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานย่านต่างๆ เพื่อกระทำการล่าลายมือมือเตรียมเสนอร่างกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….ฉบับขบวนการแรงงาน ซึ่งได้มีการลงพื้นที่และล่าลายมือชื่อแล้ว ซึ่งจะต้องได้ครบ 15,000 ชื่อภายในเดือนนี้ ทั้งนี้หากประชาชนหรือผู้ใช้แรงงานที่ต้องการสนับสนุนร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ที่เสนอโดยขบวนการแรงงานสามารถร่วมลงลายมือได้ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอกฎหมาย พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้อง ส่งกลับมาที่สำนักงานประสานงานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 503/20 ถนนนิคมรถไฟ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร 02-251-317 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกกลุ่ม หลังจากได้มีการสนับสนุนลงลายมือชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของภาคประชาชา 14,264 ชื่อ ซึ่งขณะนี้รอการพิจารณาจากรัฐสภา ซึ่งยังไม่ได้มีการนำเข้ามาบรรจุเป็นวาระพิจารณาด้วยยังมีการพยายามดันเรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ และร่างกฎหมายปรองดอง กฎหมายของภาคประชาชนหลายฉบับจึงต้องรอ ไม่รู้ว่าจะมีการหยิบขึ้นมาบรรจุเข้าวาระการประชุม แต่อย่างไรก็ตามการล่าลายมือชื่อเสนอร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อการมีส่วนร่วมของแรงงานทุกกลุ่ม พอนี้เป็นช่องทางที่จะเสนอร่างกฎหมายซึ่งเป็นของประชาชนโดยตรง ฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจลงลายมือชื่อร่วมกันเสนอร่างกฎหมายของภาคประชาชนอีกครั้ง (ดาวน์โหลดForm เข้าชื่อเสนอกฏหมายพรบแรงงานสัมพันธ์ผู้เสนอกฏหมาย) (ppt พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับปฏิรูปแรงงานสัมพันธ์)

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน