เอาจริง!! ลงล่าลายมือชื่อเสนอกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

เมื่อวันที่   7   พฤษภาคม   2555    เวลา   17.30   น.    กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการลงรายมือชื่อเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ( ฉบับบูรณาการแรงงาน )  สนับสนุนโดย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  ( สสส. )    ณ   ป่าสักบูติกรีสอร์ท   อ.แก่งคอย    จ.สระบุรี    โดยมีผู้นำแรงงานในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ    30  คน 

นายบุญสม   ทาวิจิตร    ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  กล่าวว่า  เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  2518   ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นบังคับใช้มานานกว่า    30  ปี    โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่ทันยุคทันสมัยและบางมาตราผู้ใช้แรงงานก็ไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง     ถึงเวลาที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่มีมากถึง   38   ล้านคนที่ต้องช่วยกันผลักดันและร่วมกันลงรายมือชื่อให้ได้มากที่สุดเพื่อให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ( ฉบับบูรณาการแรงงาน )  ได้รับการพิจารณาต่อไป    ซึ่งในขณะนี้กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้รวบรวมลายมือชื่อได้   1,800   กว่าชื่อ   และคาดว่าจะรวบรวมได้ถึง  2,000  ชื่อก่อนสิ้นเดือนนี้ เพื่อรวมกับอักหลายกลุ่มหวังได้15,000 ชื่อ

นายพรนารายณ์     ทุยยะค่าย    “  การผลักดันร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ( ฉบับบูรณาการแรงงาน )  ที่ผู้ใช้แรงงานพยายามลงรายมือชื่อเสนอแก้ไขอยู่ในขณะนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพราะฝ่ายนายจ้างหรือหน่วยงานรัฐก็ไม่อยากให้มีการแก้ไข   และที่สำคัญกระแสของการเมืองที่ยังไม่มีความแน่นอนก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการผลักดันในครั้งนี้เช่นกัน   จะเห็นได้จากการยื่นแก้ไข  พรบ.ประกันสังคม  ที่กระแสเริ่มเงียบไป    แต่อย่างไรพวกเราก็ต้องดำเนินการผลักดันกันต่อไปถึงแม้จะมีความหวังเพียงเล็กน้อยก็ตาม  ”

ด้านนายประวร   มาดี    ผู้แทนจากสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ฯ   ได้เสนอว่า  การยกร่างกฎหมายอยากให้ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาตีความ    การใช้ภาษาที่มีความสลับซับซ้อนจะเป็นเรื่องยากที่ผู้ใช้แรงงานเข้าถึง    จึงฝากให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย

เช่นเดียวกับนายทองแถม  ทองคำมี    ผู้แทนจากสหภาพแรงงานนครหลวงบร๊าสแวร์   “   อยากให้มีการเพิ่มบทลงโทษให้มากขึ้นหากนายจ้างละเมิดกฎหมายและบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้นายจ้างเกรงกลัวและหากสามารถแก้ไขได้จริงโดยเฉพาะการยกเลิกคำว่านายจ้างและลูกจ้างเป็น  การใช้คำว่าหุ้นส่วนในการแบ่งผลประโยชน์ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานดีขึ้นอย่างแน่นอน"

หลักสำคัญของการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ( ฉบับบูรณาการแรงงาน )    

1.       สอดคล้องกับหลักอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  ข้อที่  87 และ 98

2.       กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดียวครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน

3.       เปลี่ยนกรอบความคิดแรงงานสัมพันธ์จากความสัมพันธ์แบบ นาย กับ บ่าว   ไปสู่หุ้นส่วนสังคมและเศรษฐกิจ

4.       มุ่งสร้างกระบวนการแรงงานสัมพันธ์เพื่อความเป็นธรรม

5.       ส่งเสริมพัฒนาคุ้มครองระบบแรงงานสัมพันธ์

นงนุช ไกรย์ศาสตร์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี        รายงาน