เสริมศักยภาพผู้นำเพื่อความเปลี่ยนแปลง

1435820231359

เริ่มแล้วหลักสูตรแรก นธส. การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม 5 วัน 4 คืน เน้นกระบวนการสร้างหลักคิด

เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2558 ทางแผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.)ได้จัดอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม ณ โรงแรมรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา จ.นครปฐม ให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมอบรมและผ่านการสัมภาษณ์ โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 30 คน จากหลากหลายกลุ่ม ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มคนพิการ ภาคแรงงาน ครูอาสา กลุ่มคนไร้บ้าน ภาคชุมชน สำหรับครั้งนี้เป็นหลักสูตรแรกคือหลักสูตร การสร้างภาวการณ์นำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม

1435820234319

สำหรับหลักสูตรนี้นายกิติชัย งามชัยพิสิฐ ผู้นำกระบวนการฝึกอบรม ได้เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติจริงโดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ร่วมกำหนดบทเรียน สลับกับการเล่นเกมส์แล้วสรุปบทเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งก่อนเริ่มการอบรมในทุกช่วงจะมีการสร้างกระบวนการฝึกอบรมทางจิตวิญญาณ ด้วยความหลากหลายในสายงานของผู้ร่วมเข้าอบรมทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผ่านการกระบวนการการมีส่วนร่วม แม้จะมีการปะทะกันทางความคิดและดูเหมือนจะเกิดความขัดแย้ง แต่ด้วยตัวกระบวนการสามารถทำให้ทุกคนหันมาจัดการความขัดแย้งร่วมกัน

1435820237257

การเรียนรู้ในทั้ง 5 วันนั้น เริ่มจากการสร้างกฎกติกาการอยู่ร่วมกันใน ห้าวัน ฝึกการรับฟัง โดยให้ฟังเพื่อตัวเอง การฟังเพื่อผู้อื่นและ ฟังเพื่อเรา ฝึกเข้าใจฐานคิดเรื่องความเป็นคนในกระแสหลักหรือกระแสชี้นำและความเป็นคนชายขอบ หรือคนในกระแสรองที่ถูกกันออกจากฐานคิดกระแสหลัก การเรียนรู้สภาวะการนำ เรียนรู้การขัดแย้ง ฝึกการเป็นผู้นำกระบวนการ(Facilitator) ครรลองการประชุม ฝึกตั้งคำถามเปิด การสร้างพลังกลุ่ม และจบด้วยการร่วมกันทบทวนการเรียนรู้ทั้ง 4 วัน ซึ่งครั้งต่อไปจะมีการฝึกอบรม ที่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน