เพื่อนแรงงานไทยเสริมความรู้ระหว่างรอเรียกตัว พร้อมสืบสานประเพณีอีสานจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสมาชิก

Untitled-3Untitled-1

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน2557สหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเอ็ร์คฟอร์ด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภายใต้การสนับสนุนจากกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน ส่วนเนื้อหาในการอบรมสัมมนาได้แก่

1.การทำความเข้าใจเรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) ฉบับที่ 87และฉบับที่ 98

2.การเข้าถึงสิทธิสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

3.หลักการบริหารงานสหภาพแรงงาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 น.นายจิระพัฒน์ คงสุข เลขาธิการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกได้กล่าวแนะนำโครงการและนายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกกล่าวเปิดงาน จากนั้นนายเพชรจรินทร์ จงใจหาญกล้า เลขาธิการคณะทำงานกลุ่มอมตะ-เวลโกร์วสัมพันธ์ ได้ให้ความรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เช่น สิทธิในการตรวจความสามารถในการได้ยิน การมองเห็น การตรวจมะเร็งปากมดลูก การฝากครรภ์ ซึ่งคนงานยังไม่ทราบมากนักและทางกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกได้ทำงานประสานกับทางสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ซึ่งแบ่งเขตทำงานทั้งหมด13เขตสำหรับกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกได้รับผิดชอบในการเผยแพร่ให้ความรู้กับคนงานในเขตที่ 6 คือ จ.ปราจีนบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ

จากนั้นเวลาประมาณ10.00 น.นางสาวเสน่ห์ หงส์ทอง ผู้ประสานงานศูนย์ประส่านงานกรรมกร (ศปก.) ได้จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมไประดมความคิดค้นหาอุดมคติ ความคาดหวังของแต่ละคนรวมถึงสภาพการจ้างของบริษัทฯเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาออกมาเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมในวันที่ 8 มิถุนายนที่ต้องเสนอความต้องการของสมาชิกต่อคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ซึ่งสภาพปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่ข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯที่มีข้อห้ามที่ละเมิดสิทธิและผิดกฎหมายหลายอย่างเช่นการลาป่วยทุกครั้งต้องมีใบรับรองแพทย์ชั้นหนึ่งเท่านั้น การกำหนดเวลาทำงาน 07.50-17.00 น.ซึ่งเวลาที่เกินไป10 นาที ลูกจ้างไม่ได้รับค่าล่วงเวลาเป็นต้น

ต่อมาในช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้เรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) ฉบับที่ 87และฉบับที่98 โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) สาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับที่87 ที่ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองการรวมตัวและฉบับที่ 98 ที่ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง

ก่อนที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มเพื่อระดมความคิดหาแนวทางในการผลักดันให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ วันที่ 8 มิถุนายนช่วงเช้าเป็นเรื่องการเสนอความต้องการของสมาชิกและการกำหนดนโยบายของกรรมการสหภาพแรงงานในแต่ละฝ่ายจากนั้นช่วงบ่ายเป็นการอบรมเรื่องการบริหารงานสหภาพแรงงานและต่อด้วยพิธีการบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกสหภาพแรงงานฯกลับสู่รั้วโรงงานหลังจากที่ถูกปิดงานมากว่า 2 เดือนโดย มีหมอขวัญถูกต้องตามแบบโบราณซึ่งพิธีกรรมนี้เป็นประเพณีดังเดิมของชาวอีสานซึ่งใช้สำหรับการรับขวัญเรียกขวัญสะเดาะเคราะห์ หลังจากนั้นเป็นการปิดกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาโดยทุกคนได้ร่วมร้องเพลงโซลิดาลิตี้และเพลงคำมั่นสัญญาร่วมกันในเวลา17.30น.

นักสื่อสารแรงงานภาคตะวันออก รายงาน