เชียงใหม่ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันแรงงานข้ามชาติสากล คึกคัก เสนอ 5 ข้อ ดูแลสิทธิ

วันแรงงานข้ามชาติสากล (18 ธันวาคม) พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและเชียงใหม่ คึกคักจัดกิจกรรม และข้อเสนอแรงงานข้ามชาติ 5 ข้อนโยบายดูแลสิทธิ 

จังหวัดสมุทรสาคร 

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(มสพ.) ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมและการดำเนินการของกองทุนเพื่อการส่งแรงงานข้ามชาติกลับ ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม โดยมีหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มาบรรยายให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่สมุทรสาครกว่า 200 คน

จังหวัดเชียงใหม่

 สหพันธ์คนงานข้ามชาติ (MWF) ร่วมกับสหภาพจากจังหวัดลำพูนได้จัดงานเสวนาเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล หัวข้อ "แรงงาน การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์"ณ  ร้าน  Book:republic  และร่วมกันอ่านแถลงการณ์ ข้อเสนอต่อสาธารณะ ซึ่งมีข้อสรุปตามด้านล่าง 

1.             ขอให้ยกเลิกนโยบายการเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งแรงงานข้ามชาติกลับ

2.             ขอให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเพิ่มสถานที่ทำงานของลูกจ้างที่ยังคงทำงานอยู่กับนายจ้างหรือบริษัทเดิม

3.             ขอให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติสามารถขอใบแจ้งการออกจากงาน (ตท.10) ได้โดยตรงจากสำนักงานจัดหางานในพื้นที่

4.             ขอให้ยกเลิกเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิด้านประกันสังคมของแรงงานข้ามชาติ

5.             ขอให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 

รายงานโดย ปรียาภรณ์  ขันกำเหนิด