เจ้าพนักงานตรวจสั่ง บ.ต้าเย่ห์ จ่ายชดเชยเลิกจ้างช่วงน้ำท่วม

 

จากการที่นางสิริวรรณ โพธิกุล ลูกจ้างบริษัท เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด ได้ไปร้องทุกข์ต่อศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ว่า ในช่วงน้ำท่วมตนได้ขอลากิจเพราะไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เนื่องจากมีโรคประจำตัวและได้โทรลางานอย่างต่อเนื่อง ต่อมาฝ่ายบุคคลแจ้งว่าให้เขียนใบลาออกย้อนหลังไปเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 แทนวันที่ลาออกจริงคือวันที่ 6 ธันวาคม โดยอ้างว่าเพื่อประโยชน์ในสิทธิประกันสังคม แต่ตนไม่มั่นใจจึงไม่ยอมเขียนใบลาออก ซึ่งฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์นำโดยนายตุลา ปัจฉิมเวช และนางสาวชนญาดา จันทร์แก้ว ได้ทำเอกสารประกอบคำร้อง คร. 7 ให้นางสิริวรรณนำไปยื่นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับเอกสารฉบับดังกล่าว ทางศูนย์จึงได้ทำเอกสารเพิ่มเติมขึ้นใหม่พร้อมกับให้นายมงคล ยางงาม พาไปยื่น ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครไม่รับอีก จึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นจนสุดท้ายก็รับไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  เจ้าพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งออกมาว่าให้บริษัท เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยวันสุดท้าย เป็นเงิน 64,500 บาท และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 54 – 19 ธันวาคม 2554 รวม 17 วัน จำนวนเงิน 3,655 บาท รวมเป็นเงิน 68,155 บาท ให้แก่นางสิริวรรณ โพธิกุล ลูกจ้างผู้ร้อง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ถนนราษฎร์บรรจบ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บัญญัติว่า เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา 124 แล้ว ถ้านายจ้างหรือลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ไม่พอใจในคำสั่งนั้น ให้นำคดีไปสู่ศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง
ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนี้เป็นที่สุด
ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาล นายจ้างต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนี้ จึงจะฟ้องคดีได้

ชนญาดา จันทร์แก้ว ทนายความอาสาสมัคร ศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน