เคลื่อนปฏิรูปประกันสังคมหวังลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่   9  มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 น. กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย อ้อมใหญ่แกนนำ 15คน เข้าร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ปฏิรูปประกันสังคมถ้วนหน้า ณ.โรงแรมบางกอกพาเลช มักกะสัน กรุงเทพฯ จัดโดยคณะทำงานขับเคลื่อนผลักดันร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ ฉบับ 14,264 รายชื่อร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะชนได้รับรู้ ความเข้าใจสภาพปัญหาโครงสร้างที่ดำรงอยู่ในสำนักงานประกันสังคมและแนวทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อ ยกระดับให้กฎหมายประกันสังคมเอื้อต่อการเข้าถึงและคุ้มครองประชาชนทุกคนในประเทศไทย อันจะเกิดการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเกิดการขับเคลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรม

นางสาววิไลวรรณ แช่เตีย รองคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า การบริการงานสำนักงานประกันสังคมและโครงสร้างคณะกรรมการประกันสังคมความโปร่งใสและการตรวจสอบการทำงานของสำนักงานประกันสังคม แท้ที่จริงและกองทุนประกันสังคมของคนงานใหญ่ที่สุด การมีผู้บริหารการเงินไม่ใช้มืออาชีพ มีเงินหลายสิบหมื่นล้านไม่มีการบริหารให้กองทุนโตขึ้น และสิทธิสวัสดิการก็ไม่มีการเพิ่มขึ้น ผู้ประกันตน10 ล้านคนไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ของรัฐและอยากให้คณะกรรมการที่มีคุณภาพมาบริหารกองทุนประกันสังคมและต้องมาจากการเลือกตั้งต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณนคร ศิลปะอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน และกรรมการกฤษฎีคณะที่ 9 กล่าวเสนอร่าง 16 ข้อความคืบหน้าและขั้นตอนในการพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคม (ฉบับรัฐบาล )ที่มีความแตกต่างข้าราชการ กับประชาชน แนะนำให้มีการล็อบบี้นักการเมืองที่เข้าไปเสนอร่างประกันสังคมในสภา ร่างกฎหมายประกันสังคมของกระทรวงแรงงานจะต้องไปถึงเลขาและส่งให้อีกประมาณ 2-3 เดือน

นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย กล่าวถึงวิกฤติสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีบำนาญชราภาพ กองทุนประกันสังคมจะเจ๊งไหมองค์ILO คำนวณว่ากองทุนชราภาพต้องใช้เงินสมทบเฉลี่ยค่าจ้างและไม่ได้ขึ้นกับเงินในกองทุนปัจจุบันแต่ขึ้นกับนายจ้างค้างจ่าย ต้องมาแก้กฎหมายว่าฐานการคิดของประกันสังคมคืออะไร

คุณบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน กล่าวถึงความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกคนในประเทศไทย ในปัจจุบันกฎหมายประกันสังคมทำไมถึงไม่ครอบคลุมผู้ประกันตนถ้วนหน้า มีการแบ่งแยก ต้องมีการแก้กฎมายและระเบียบตามตรา ให้ความสำคัญผู้ประกันตนมาตรา 40 และต้องย้ายเข้ามาเป็นมาตรา 39

รศ.ดร. แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวข้อเสนอต่อการผลักดันให้กฎหมายประกันสังคมเป็นกฎหมายสำหรับคนทุกคน ทำไมกฎหมายประกันสังคมเป็นเครื่องมือของภาครัฐใช้ตอบสนองรัฐในส่วนราชการ ซึ่งประกันสังคมได้มาจากประชาชนคนงานผู้ใช้แรงงานต้องมีการต้องเรียกร้องและ มีพลังในการรวมตัว ผลักดัน ให้นักกฎหมายเข้าไปมีอำนาจในการต่อรองและพูดภาษากฎหมาย

หลังจากนั้นผู้ประกันตนได้แสดงแนวคิดเห็นและแนวทางขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประกันสังคมถ้วนหน้าโดยมีแรงงานในระบบเสนอว่าประเด็นที่จะขับเคลื่อนต้องขับเคลื่อนต่อไป และส่วนแรงงานนอกระบบ ม. 40 เสนอว่า รัฐไม่สมทบ สิทธิประโยชน์ไม่จูงใจ และต้อง ผลักดันกฎหมายประกันสังคมฉบับ 14,264 รายชื่อต่อไป

เกศแก้ว  ทะเบียนธง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์อ้อมน้อยอ้อมใหญ่รายงาน