เครือข่ายT-BAN ทวงรัฐให้งดนำเข้าแร่ใยหิน

แรใยหอน

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ.กระทรวงอุตสาหกรรม เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประไทย T-BAN ที่ผ่านมาได้ติดตามทวงถามถึงการจัดทำแผนงดนำเข้ายกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มติ ครม.ออกมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมอ้างแผนยกเลิก 2 ปี 5ปี จนปัจจุบันระยะเวลาล่วงเลยมาถึง 3 ปีแล้ว พร้อมแถลงการณ์ให้งดนำเข้ายกเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินทันที

ขณะนี้ เครือข่าย T-BAN ได้หลักฐานจากทางปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งคำยืนยันของ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และข้อเสนอต่อ คสช. เมื่อวันที่ 3 สค.57 ที่เคยูโอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านมา ว่ากระทรวงสาธารณสุขสรุปผลการศึกษา ผลกระทบแร่ใยหินต่อสุขภาพคนไทยว่าเป็นสารก่อมะเร็งจริง ตามคำประกาศของ WHO และILO โดยท่าน ปลัดฯสาธารณสุข ทำหนังสือ แจ้งมายังกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วนั้น มีความเห็นให้งดนำเข้าและเลิกใช้แร่ใยหินทันที กระทรวงอุตสาหกรรม ยังจะขอเวลาอีกห้่าปีหรืออย่างไร เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย T-BAN ขอให้เลิกซื้อเวลาให้ภาคธุรกิจ ได้แล้ว 70 ปีที่ผ่านมาคนไทยต้องตายด้วยโรคมะเร็งจากแร่ใยหินไปแล้วเท่าไหร่ ขอให้ท่านปลัดอุตสาหกรรม เห็นกับสุขภาพคนไทย ไม่ปล่อยให้เรื่องใยหิน ทำลายความเชื่อถือของประชาชนต่อกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำแผนงดนำเข้ายกเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินทันที เสนอ คสช .และ สนช .ผู้มีอำนาจในขณะนี้ เพื่อดำเนินการเร่งรัด ออกกฎหมายบังคับใช้โดยเร่งด่วนต่อไป ตามมติ ครม. 12 เม.ย. 2554 โดยถือเป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องรับผิดชอบประชาชน ตามข้อสรุปของกระทรวงสาธารณสุข ให้มาตรการ เป็นไปแนวทางเดียวกับองค์การอนามัยโลก ที่สรุปว่า ทางเดียวที่จะขจัดโรคที่มาจากใยหินได้ คือ การยกเลิกการใช้ทุกชนิดโดยขอให้สำนักควบคุมวัตถุอันตราย ของกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาใยหิน เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และ ให้ปรับค่ามาตรฐานของฝุ่นใยหินในที่ทำงาน ให้เหลือ 0.1 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ. ซม. จากปัจจุบันที่สูงถึง 5 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ. ซม. ขอให้สนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือสารทดแทน

พร้อมร้องผ่านสื่อมวลชนให้ ทาง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.และ สนช. ช่วยดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย งดนำเข้าเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ แร่ใยหินทันที หามาตรการป้องกันการรับสัมผัส ให้ปรับปรุงระบบวินิจฉัย และ ตั้งกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากใยหิน เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน