เครือข่ายแรงงานแถลง รัฐไทย-พม่า นำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ออกแถลงการณ์ให้ รัฐบาลไทยและพม่าควรนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องกฎหมาย เพื่อแก้ไขผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์อุทกภัย

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยหลายแสนคน แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากไม่มีเอกสารประจำตัวเนื่องจาก เอกสารได้ชำรุด/สูญหายไปกับน้ำ หรือถูกนายจ้างยึดเอกสาร ต้องทนอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่จดทะเบียนได้ ถูกนายจ้างเลิกจ้างและต้องเดินทางกลับประเทศพม่า และจากการติดตามการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศเป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทย กล่าวคือ “ รัฐบาลไทยปล่อยลอยแพแรงงานข้ามชาติทำให้แรงงานข้ามชาติจำนวนมากต้องเดินทางกลับประเทศ และปล่อยให้แรงงานข้ามชาติถูกเอาเปรียบจากขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์” ซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศและที่สำคัญประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ต้องจับตามองเรื่องการค้ามนุษย์ และเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายมีแรงงานชาวพม่าจำนวนมากกำลังเดินทางกลับ

มายังประเทศไทย และจากการติดตามสถานการณ์ มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเหมือนกับที่แรงงานเหล่านั้นเดินทางกลับประเทศ คือ มีขบวนการนายหน้าเข้ามาเกี่ยวข้อง

นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) กล่าวว่า จากสภาพปัญหาดังกล่าว สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ มีข้อเสนอต่อภาครัฐในการจัดการ ดังต่อไปนี้

1.       รัฐบาลไทยและพม่าควรอำนวยความสะดวกในการนำเข้าแรงงานจากประเทศพม่าเพื่อเข้ามา

ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จากนโยบายของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่จะให้มีการนำเข้าแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและความต้องการแรงงานของประเทศไทยในการฟื้นฟูประเทศหลังจากสถานการณ์อุทกภัย

คลี่คลาย อีกทั้งมีแรงงานข้ามชาติที่ได้จดทะเบียนได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยนับแสนคนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและต้องเดินทางกลับประเทศพม่า รัฐบาลทั้งสองประเทศควรเร่งดำเนินการการนำเข้าแรงงานจากประเทศพม่าเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว

2.       รัฐบาลไทยควรเร่งดำเนินการออกเอกสารประจำตัวให้กับแรงงานข้ามชาติทุกคน

แรงงานข้ามชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานฉบับตัวจริง ทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่ถูกตรวจสอบเอกสารและเอกสารชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมที่เอกสารชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถแสดงเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ได้

3.       รัฐบาลไทยควรเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทย

แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตจังหวัดที่จดทะเบียน ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่น้ำท่วมหรือเดินทางกลับประเทศพม่าได้

4.       หามาตรการและเร่งดำเนินการเยียวยาให้กับแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย

แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติที่ได้ทำสัญญาจ้างงานกับนายจ้าง ไม่ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากนายจ้างหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งเป็นส่วนที่สำคัญที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้างงาน รัฐบาลไทยควรเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแรงงานข้ามชาติทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และด้วยความคาดหวังว่าข้อเสนอดังกล่าวรัฐบาลจะรับไปพิจารณาอันจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติในสายตาชาวโลก และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีแรงงานของประเทศนั้น ๆ มาทำงานในประเทศไทย เป็นผลดีต่อรัฐบาลเองและต่อแรงงานข้ามชาติรวมทั้งประชาชนทั่วไปในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในอนาคต

/////////////////////////////////////////////

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

·       สาวิทย์  แก้วหวาน เลขาธิการ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 086-336-1110 (ไทย)

·       อ่องจอ ประธาน เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ 086-755-5337 (พม่า)