เครือข่ายแรงงานนอกระบบยื่นร่างพ.ร.บ.บำนาญคณะกรรมาธิการการแรงงาน

เครือข่ายแรงงานนอกระบบยื่นร่างพ.ร.บ.บำนาญกรรมาธิการการแรงงาน

แรงงานนอกระบบเสนอร่าง กอช. คณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฏร ตัวแทนเผยรับผลักเพื่อให้แรงงานได้ประโยชน์

                วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น.  ตึกรัฐสภา 3 ชั้น 3 นางสุจิน   รุ่งสว่างประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาค กทม.และคณะยื่นหนังสือเรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติบำนาญชราภาพ พ.ศ. …. (ฉบับภาคประชาชนร่วมกับผู้ใช้แรงงาน) ต่อ นายสถาพร มณีรัตน์ กรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฏร นางสุจิน กล่าวได้นำเสนอว่า เรื่องขอให้นำร่าง พ.ร.บ. บำนาญชราภาพ พ.ศ. ….(ฉบับภาคประชาชนร่วมกับผู้ใช้แรงงาน)  เพราะฉบับของภาคประชาชนมีข้อแตกต่างจากร่างของรัฐบาลในเรื่อง หลักการออมคือ

                1.ประชาชนทุกคนสามารถออมได้ ของรัฐให้เฉพาะแรงงานนอกระบบ

                2.การกู้ยืมของรัฐให้กู่ยืมได้แต่เครือข่ายขอคานเพราะถ้ามีการกู้ยืมจะทำให้กองทุนไม่เกิดความยั่งยืน

                3. การออมของภาคประชาชนให้ออมตั้งแต่แรกเกิดแต่ของรัฐต้องอายุ 20 ปี

                นายสถาพรรับจะนำร่างของเครือข่ายแรงงานนอกระบบนำไปพิจารณาเพราะทางพรรคเพื่อไทยได้นำร่างดังกล่าวไปเป็นร่างเพื่อประกบกับร่างของรัฐบาลและจะผลักร่างของแรรงงานนอกระบบเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้ประโยชน์มากที่สุด

 

รายงานโดย นายสัมพันธ์   ฉลองวรกร นักสื่อสารแรงงานนอกระบบ