เครือข่ายแรงงานนอกระบบร้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมฯ

ข่าว Thai PBS ออกอากาศวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา12:29

3กองทุนการออม 4กองทุนการออม กองทุนการออม2กองทุนการออม

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เรียกร้อง ภาครัฐเร่งบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติโดยเร็ว หลังมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่กลางปี 2554 แต่ยังไม่มีการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชน เสียโอกาสการออมเพื่อเป็นหลักประกันการใช้ชีวิตยามชราภาพ

ในการเสวนาวิชาการเรื่อง “สิ้นสุดการรอคอย เดินหน้าบำนาญเพื่อประชาชน เพื่อติดตามการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ” เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ระบุว่ากองทุนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ที่เป็นการสร้างหลักประกันให้กับประชาชน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันใดๆ

อย่างไรก็ตามกลับพบว่า จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยไม่เปิดรับสมัครสมาชิกของกองทุน ทำให้ประชาชนที่มีความพร้อม ต้องเสียโอกาสการออมเพื่อหลักประกันในชีวิต รวมถึงการได้รับเงินสมทบที่จะได้รับจากรัฐ

ส่วนที่กระทรวงการคลังขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกองทุนนั้น เครือข่ายแรงงานนอกระบบเห็นว่า ควรเร่งเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนก่อน แล้วค่อยแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าว

5กองทุนการออม

เนื่องจากการแก้ไขจะใช้เวลานาน ทำให้ประชาชนที่มีความตั้งใจสมัครสมาชิก เสียโอกาสในการเร่งสะสมเงินแต่เนิ่นๆ และการแก้ไขกฎหมายกองทุน จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุน และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

สำหรับกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ ปี 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 โดยบัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ คือจัดให้มีการออม เพื่อการดำรงชีพยามชราแก่ประชาชน และเจ้าหน้าทีของรัฐอย่างทั่วถึง