เครือข่ายแรงงานทวงกระทรวงคืนวันความปลอดภัย

เมื่อวันที่28 เมษายน2554 ที่กระทรวงแรงงาน สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ใน สมัชชาคนจน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  สภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย. กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานรังสิตและใกล้เคียง  กลุ่มผู้ใช้แรงงานสัมพันธ์ตะวันออก  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  รวมทั้งผู้ถูกผลกระทบจากากรทำงาน  กว่า 30 คน ได้ไปติดตามทวงถามให้กระทรวงแรงงานจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติให้ตรงกับวันที่  10 พฤษภาคม 2554  ซึ่งให้เป็นไปตามติคณะรัฐมนตรี26 สิงหาคม2540  ที่ขบวนการแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานได้ผลักดัน  โดยใช้เวลาถึง 3 ปี  กว่า  มติ ครม.จะเห็นชอบ  แต่กระทรวงแรงงานกลับไม่จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยให้ตรงกับวันรำลึกโศกนาฏกรรมโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ไฟไหม้ตึกถล่ม  จนคนงานวัยหนุ่มสาวต้องสังเวยชีวิต 188 ศพ  บาดเจ็บ 469 ราย  กับการสูญเสียที่ไม่มีวันจะเรียกกลับคืนมาได้   ทั้งเห็นควรให้กระทรวงแรงงานยกเลิกการจัดงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2535 ที่กำหนดให้วันที่ 1-5 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติที่ได้ยกเลิกไปแล้ว 
 
โดยเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานกำหนดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  10 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อการกระตุ้นเตือนไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฎกกรรมครั้งต่อไป และจะได้ให้สังคม    หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ใช้แรงงานตระหนักถึงการป้องกันสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้นกว่านี้
ต่อมาในวันเดียวกันเครือข่ายแรงงาน ได้เข้าพบตัวแทนรัฐมนตรีรองอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ทวงถามวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 10 พฤษภาคม 2554 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกกรมสวัสดิการฯณ.กระทรวงแรงงาน
  
โดยทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบหมาย ท่านอธิบดีกรมสวัสดิการฯมาพบแต่ท่านอธิบดีมอบหมาย  ท่านรอง สุพรรณี  มาพบกับตัวแทน สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ใน สมัชชาคนจน คุณชาลีลอย สูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  คุณสุจินต์ รุ่งสว่าง เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  คุณบุญยืน สุขใหม่ รองประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย. กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานรังสิตและใกล้เคียง  กลุ่มผู้ใช้แรงงานสัมพันธ์ตะวันออก  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  รวมทั้งผู้ถูกผลกระทบจากากรทำงาน  กว่า 30 คน ได้ไปติดตามทวงถามให้กระทรวงแรงงานจัดงานวัความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติให้ตรงกับวันที่  10 พฤษภาคม 2554  และปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิกองทุนเงินทดแทนด้วยว่าทำไมต้องใช้ระยะเวลารอคำวินิจฉัยจากกองทุนเงินทดแทนนานมากอย่างน้อยๆก็ 7 เดือนซึ่งทำให้ผู้ป่วยจากการทำงาน  เดือดร้อนไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้และอาจถูกนายจ้างเพ่งเล็ง
 
ตัวแทนกระทรวงแรงงาน  ก็กล่าวว่าปีนี้คงปรับปรุงวันจัดสัปดาห์ความปลอดภัยไม่ทันแต่ปีหน้าจะมีการตั้งคณะกรรมการจัดงานวันความปลอดภัยให้ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 แล้วจะเชิญตัวแทนจากสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยและเครือข่ายแรงงานต่างๆ ร่วมจัดงานกำหนดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  10  พฤษภาคมของทุกปี  อย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไป
 
                                                                                         สมบุญ สีคำดอกแค  สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ รายงาน