เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญาเตรียมยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลปู1

วันที่   27-28     สิงหาคม 2554   ได้มีการจัดประชุมสัมมนา ที่ เทศบาล ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ว่าด้วยหัวข้อการประชุมคือ  การสร้างความเข็มแข็งและยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยง หมู ไก่ ปลา และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก อ้อย ข้าวโพด   ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ร่วมประชุมซึ่งได้ข้อสรุป นโยบายเสนอต่อนายกรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ดังต่อไปนี้                                                                                                              

1.ออกกฎหมายคุ้มครองเกษตรกร  ที่อยู่ในระบบเกษตรพันธะสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

2.มาตรการเข้มงวด   ในการควบคุมการนำเข้าสารเคมี และการเก็บภาษีเคมี  

3.จัดตั้งกองทุนคุ้มครอง (ชดเชยความเสียหาย  การฟ้องแทนประกันความเสี่ยง)เกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญา 

4.การผลักดันให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นเช่น   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีบทบาทผลักดันให้เกิดกลไกกลางในการดูแล  ความเป็นธรรม                     

5.มีกลไกในการกำกับมาตรฐานกลาง   ของราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิต  เช่น  อาหาร  เวชภัณฑ์  ปุ๋ยยา

6.สนับสนุนให้เกิดธรรมนูญการเกษตร  (รายระเอียดในคณะรูป )

7.ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

8.กฎหมาย  (พ.ร.บ.)อ้อยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์) 

                                                    นักสื่อสารเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ รายงาน