เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงินยื่นหนังสือ คสช.แก้ปัญหาธนาคาร

DSC_0499

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน (BFUN) ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ 3 หน่วยงานคือ 1.ที่ทำเนียบรัฐบาลยื่นต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2.ที่สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)มีเจ้าหน้าที่มารับ และ 3.ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานโดยมีผู้ตรวจการกระทรวงมารับหนังสือ ทั้งนี้ประเด็นปัญหา 3 เรื่องของพนักงานธนาคารคือ

1. ให้ ธปท.บังคับใช้กฎหมายตามประกาศของ ธปท.ในเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อพนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้าให้ตรงตามประกาศ
2. ให้ ธปท. เข้มงวดธนาคารพาณิชย์ในเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ (ประกันต่างๆ) โดยให้มีความเป็นธรรมในทุกมิติ
3. ขอให้ ธปท. เข้มงวดและดูแลให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร เปลี่ยนแปลงในเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างๆ การคิดค่า(หักเงิน)รักษาบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว การคิดค่านับเหรียญ ฯลฯ

โดยขอให้ คสช.เรียกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเช้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาในทุกมิติให้เกิดความเป็นธรรม
นายองอาจ เชนช่วยญาติ รายงาน