“เครือข่ายผู้หญิง” แสดงพลังวันสตรีสากล ทวงสิทธิความเสมอภาค

12814347_1097966630243296_4293548190555565700_n

วันที่ 8 มี.ค.59 ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี2559 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้หญิงเก่งในสาขาอาชีพต่างๆรางวัลองค์กรท้องถิ่นดีเด่น รางวัลผู้หญิงแห่งปี และผู้ชายแห่งปีจากนั้นได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนผ่านเวที”สตรีในรัฐธรรมนูญปี2559″ทั้งนี้มีตัวแทนเครือข่ายสตรีจากทั่วประเทศเข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็นกว่า250คน

ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากลมาต่อเนื่องกว่า20ปี สำหรับปีนี้เน้นให้ความสำคัญกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสังคม อีกทั้งผู้หญิงสามารถมีบทบาทร่วมสะท้อนปัญหา เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากประเทศไทย กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนและปฏิรูปประเทศ กลไกสำคัญคือร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่ผู้หญิงกลุ่มต่างๆ จะได้ร่วมกันออกมาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สิทธิที่เท่าเทียมต้องได้รับการพิจารณาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นกรอบกติกาของสังคม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

“ประเทศไทยมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน ดังนั้นอย่ามองข้ามบทบาทหรือสิ่งที่ผู้หญิงนำเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อ

กระบวนการทางการเมืองและการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเวทีครั้งนี้จึงเป็นการระดมความคิดเห็น ข้อห่วงใย และข้อเสนอแนะจากเครือข่ายองค์กรสตรี และกลุ่มสตรี ที่ได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่”ดร.สุธีรา กล่าว

12794831_239269686409201_8944060634478111553_o

 

นางสุนี ไชยรส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องอาศัยความชอบธรรม เน้นสิทธิความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่เน้นการกระจายอำนาจ และการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในทุกมิติ เพราะเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาประเทศอย่างสมดุลยั่งยืน เกิดประโยชน์แท้จริง

“เมื่อเห็นหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็น่าเศร้าใจและเสียดายเพราะสิ่งที่เราคาดหวังคือต้องไม่ด้อยกว่าฉบับปี40และ50โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมตัดสินใจทุกมิติ ซึ่งมีความเป็นห่วงว่าจะไม่ครอบคลุมเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพ อย่างไรก็ตามขอให้ผู้หญิงทั่วประเทศใช้โอกาส8มีนาคม วันสตรีสากล ออกมาส่งเสียงแสดงพลังเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ เพราะรัฐธรรมนูญมีความสำคัญต่อผู้หญิงและคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้หวังอย่างยิ่งว่าจะเกิดการปรับแก้ไขร่างที่ให้อำนาจรัฐมากเกินไป และเอาบทบัญญัติที่เป็นประโยชน์ในฉบับเดิมปี40และ50กลับคืนมาใช้เพราะผู้หญิงทั้งหมดจะต้องตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือไม่ในการทำประชามติ” นางสุนี กล่าว

นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เนื่องจากไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้หญิง โดยเฉพาะหมวดสิทธิเสรีภาพ หมวดส่งเสริมความเสมอภาค รวมทั้งเรื่องงบประมาณส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมถึงสัดส่วนหญิงชายในการทำงานภาคการเมืองทุกระดับ เนื่องจากมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายยังไม่พร้อมให้โอกาสผู้หญิง ต่อไปสิ่งที่ผู้หญิงเรียกร้องคงต้องนำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนในระดับชั้นต่างๆหากจะให้บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เปิดใจเปิดกว้าง ก็อย่าไปหวังอะไรมากมาย เพราะเขาไม่พร้อมที่จะรับ อีกทั้งผู้หญิงไทยก็เงียบจนเคยชิน ดังนั้นขอให้เรียกร้องสิทธิ อย่าไปยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะความนึกคิด ความเคยชิน ความไม่เท่าเทียมจะมีต่อสังคมตลอดไป

ขณะที่ดร.จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขปัญหาสังคมที่บ่มเพาะมายาวนานไม่ได้ทั้งหมด อีกทั้งรัฐธรรมนูญยังเป็นกรอบกว้างๆไม่สามารถบัญญัติเนื้อหาที่กลุ่มต่างๆต้องการไว้ทั้งหมดได้ ซึ่งเราต้องย้อนไปดูที่ต้นตอของปัญหาว่าความไม่เสมอภาค การกีดกันสิทธิของสตรีอยู่ตรงไหน และสังคมทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับผู้หญิง และขจัดการถูกเลือกปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทำคือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย บริหารและพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ โดยเริ่มจากการรณรงค์ทั้งในสถาบันครอบครัว โรงเรียน และทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ไม่ผลิตซ้ำความรุนแรง

“ภายใต้สภาวะความเหลื่อมล้ำ ทัศนคติค่านิยมผิดๆการถูกเอาเปรียบ การใช้ความรุนแรง การไม่เคารพสิทธิ ทำให้ผู้หญิงต้องอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัว ดังนั้นเห็นด้วยหากจะยกเลิกเงื่อนไขต่างๆที่ทำลายสิทธิของผู้หญิง และขอโอกาสให้ผู้หญิงได้มีที่ยืนในสังคม มีพื้นที่ให้ได้แสดงออกในทุกมิติ”ดร.จุรี กล่าว

ข่าวจาก เว็บไซต์ บ้านเมือง http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/42356