เครือข่ายบำนาญ รุกหนักล่าชื่อพันคนสนใจออม

บำนาญ

เครือข่ายบำนาญภาคประชาชนได้ตกลงกันในการประชุมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ในการจัดรณรงค์รวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนให้มีการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ตาม พระราชบัญญัติการออมแห่งชาติที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 โดยจะร่วมกันรณรงค์ลงชื่อ “1000 คน สนใจจะออม” เพื่อกระทุ้งรัฐรับสมัครสมาชิก

บำนาญ(โลโก้)เครือข่ายบำนาญภาคประชาชนและคนไทยอีก 1,000 คน ขอให้เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยทันที

พวกเรา เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เครือข่ายปฎิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน เครือข่ายปปส. 50 เขต กทม. และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดการดำเนินการตามพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เนื่องจากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลมานานแล้ว (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) โดยเฉพาะการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุน รวมทั้งการจัดสรรเงินให้กองทุนการออมแห่งชาติ จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งกำหนดไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพื่อประโยชน์และเพื่อเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในการมีเงินออมไว้รองรับการเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคต

พวกเราเห็นว่า พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 จะรองรับสภาพสังคมไทยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 7.79 ล้านคน (12.38% ของจำนวนประชากรในประเทศ)  และมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็น 17.5% ในปี พ.ศ. 2563 และ 25.1% ในปี พ.ศ.2573

อีกทั้ง แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 (ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 กำหนดให้การส่งเสริมและสร้างวินัยการออมของประชาชนเป็นมาตรการสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ ตามยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคแรงงานนอกระบบ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ปี พ.ศ.2555 พบว่า มีแรงงานนอกระบบจำนวน 24.8 ล้านคน จากจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 39.6 ล้านคน ซึ่งแรงงานนอกระบบเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองให้มีหลักประกันทางสังคมเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ เช่น ข้าราชการ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เป็นต้น เพราะฉะนั้น พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 จะให้สิทธิแก่ประชาชนกว่า 24.8 ล้านคน

พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการที่จะสร้างหลักประกันการดำรงชีวิตในวัยสูงอายุโดยรัฐบาลร่วมสนับสนุน และจากหลักการของกองทุนการออมแห่งชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการออม (การสะสมเงิน) และการสมทบร่วมของรัฐบาล โดยกำหนดให้มีการสะสมเงินของประชากรวัยทำงานจากอายุ 15 ถึง 60 ปี ซึ่งสนับสนุนการสร้างวินัยการออมสำหรับคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย ได้แก่ เยาวชน นักศึกษา และผู้ที่เริ่มก้าวสู่การประกอบอาชีพอิสระ

ดังนั้น การเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนที่ล่าช้าออกไป จึงก่อให้เกิดผลเสียหายโดยตรงกับประชาชน ที่มีความตั้งใจจะสร้างหลักประกันยามชราภาพในช่วงอายุดังกล่าว และหากยังมีความล่าช้าต่อไป ก็ยิ่งทำให้ระยะเวลาของจ่ายเงินสะสมและการได้เงินสมทบจากรัฐบาลต้องลดลงตามระยะเวลา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอายุใกล้ 60 ปี ก็จะเสียโอกาสในการได้รับหลักประกันและการมีรายได้ในยามชรา

อนึ่ง การที่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่กลับมีนโยบายมอบให้กระทรวงการคลังยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554  โดยประเด็นที่จะแก้ไขนั้นยังไม่ได้บังคับใช้ตามกฎหมายแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.นี้

พวกเรา เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน และผู้สนับสนุนข้อเรียกร้องตามรายชื่อในบัญชีแนบท้าย ขอให้รัฐบาลดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ โดยทันที

ดูข้อมูลเพิ่มเติม กองทุนการออมแห่งชาติ ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=fdq463Cdk-k

เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

สายลมคอนโดมิเนียม ห้อง 5/148 ชั้น 7

ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel / Fax : 02-2791611  Mobile: 08 9814 6977  E-mail : worker2553@gmail.com Website : www.sadathailand.org

รายชื่อผู้สนับสนุนการเรียกร้องให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสม กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

(หนึ่งพันคน สนใจจะออม)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม กองทุนการออมแห่งชาติ ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=fdq463Cdk-k 

ลำดับ

ชื่อ

ที่อยู่/เครือข่าย/องค์กร

เบอร์โทรศัพท์

ลายเซ็น

ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนกรุณาลงชื่อ และกรอกรายละเอียดข้อมูล และโปรดส่งแบบฟอร์มมายังที่อยู่ต่อไปนี้

 เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

สายลมคอนโดมิเนียม ห้อง 5/148 ชั้น 7

ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 ///////////////////////////////////