เกษตรพันธสัญญา รุก! หวังแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม

 

 

 

 

กลุ่มเกษตรกรในระบบพันธสัญญาจัดเวทีเสวนาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมจากนายทุน  ร่วมจัดตั้ง “เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา”หวังเป็นศูนย์รวมพลังสร้างอำนาจต่อรอง

เมื่อวันที่  27-28  สิงหาคม พ.ศ.2554    กลุ่มเกษตรกรในระบบพันธสัญญา  จำนวน  5  กลุ่ม  คือ  กลุ่มเลี้ยงหมู  จากลพบุรีและเชียงใหม่  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง จากมหาสารคาม  กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อ จากลพบุรี  กุ่มปลูกข้าวโพดจากเชียงใหม่  เชียงราย  และกลุ่มปลูกอ้อยจากมหาสารคาม  ร่วมประชุมเสวนา  ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญาคือการถูกกดราคา  ไม่มีสัญญาที่เป็นธรรม  นายทุนไม่ร่วมรับความเสี่ยงกับเกษตรกร

ในเวทีการประชุมเสวนา  ได้มีมติร่วมกันให้มีการจัดตั้งเป็น “เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา” ขึ้น  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรในระบบพันธสัญญาในพื้นที่ต่างๆ   โดยมีเป้าหมายผลักดันให้เกิดการทำสัญญาที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรกับนายทุน   ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเกิดนโยบายเพื่อความเป็นธรรมต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง

สว่างชาติ แซ่ย่าง นักสื่อสารเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา รายงาน