เกษตรกรร้องนายก ระงับขึ้นทะเบียนสารเคมี

เครือข่ายเกษตรกร เดินรณรงค์ร้องเรียนนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ช่วยตรวจสอบ และระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรอันตราย

เมื่อวันที่  22  กันยายน  2554  เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม  และเครือข่ายองค์กรประชาชนในภาคอีสาน  ประมาณ  300  คน  ได้มีการเดินรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวจังหวัดมหาสารคาม  เรื่องสารเคมีเกษตรอันตรายร้ายแรงอย่างน้อย  3  ชนิด  คือ  คาร์โบฟูราน  ไดโคโตฟอส  เมโทมิล  (ส่วนอีพีเอ็น  ยังไม่พบรายงานการขอขึ้นทะเบียน)  ซึ้งสารเคมีเหล่านี้จัดเป็นสารประเภทร้ายแรงระดับ  1เอ  และ  1บี  ซึ่งสารเคมีทั้ง  4  ชนิดนี้ เหลือเพียงการพิจารณาขั้นสุดท้าย  คือ  ขั้นตอนการประเมินผลเพื่อรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  โดยสารเคมีทั้ง  4  ชนิดนี้  ในหลายประเทศทั่วโลกได้ดำเนินการห้ามใช้ไปแล้ว  เช่น สหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป  รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่น  มาเลเซีย  เวียดนาม  พม่า  เป็นต้น  พร้อมทั้งเรียกร้องให้  นางสาว ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เข้ามารตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานราชการและนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารับรอง เครือข่ายฯ  มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

  1.  เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี  ดำเนินการกำกับ และตรวจสอบหน่วยงานและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสารเคมี
  2. ให้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคาม  ที่ใช้งบประมาณจัดซื้อสารเคมีการเกษตรกว่า  80  ล้าน  เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั้งจังหวัดโดยกล่าวอ้างถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืช
  3. ให้ยุติการนำเข้าและการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง  4  ชนิด  อันได้แก่  คาร์โบฟาราน  เมโทมิล  ไดโครโตฟอส  และอีพีเอ็น  โดนทันที 
  4. ให้กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยข้อมูลเอกสารข้อมูลการยื่นขอขึ้นทะเบียน  รวมทั้งข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ต่อสาธารณชนได้ทราบ
  5. ให้มีการควบคุมการใช้สารเคมี  การผลิตและการจำหน่าย  การโฆษณาและการส่งเสริมการขายของบริษัทสารเคมีการเกษตรอย่างเข้มงวด

                                                                                                                                  นายโอภาส  สินธุโคตร  นักสื่อสารเกษตรพันธสัญญา รายงาน