เกษตรกรประกาศเจตนารมณ์ ตั้งเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา

เกษตรกรในระบบพันธสัญญาทั่วประเทศรวมตัวก่อตั้งเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญาเพื่อเคลื่อนไหวให้ได้รับความเป็นธรรมและดูแลจากรัฐบาล

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม  2554 เกษตรกรในระบบพันธสัญญาจาก 3 ภาค 3 เครือข่าย 8 กลุ่ม 6 จังหวัด ได้ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์   จากการแลกเปลี่ยนทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัท เช่น กรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจะถูกเอาเปรียบจากบริษัทหรือนายหน้าด้วยการหักเปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  ขณะที่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ ถูกเอาเปรียบจากบริษัทด้วยการนำลูกไก่ไม่มีคุณภาพ(ไก่ขยุ้ม)มาขายให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นหนี้ไม่สามารถใช้หนี้คืนได้

ดังนั้น เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมจึงได้ตกลงกันก่อตั้ง"เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา" เพื่อตัวแทนในการเรียกร้องกับรัฐบาลให้ดูแลเกษตรกรผู้ทำการเกษตรระบบพันธสัญญา ดังนี้

 1. ออกกฎหมายคุ้มครองเกษตรกรที่อยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญาได้รับความเป็นธรรม
 2. มีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าสารเคมีและการเก็บสารเคมี
 3. จัดตั้งกองทุนคุ้มครองเกษตรกรในระบบพันธสัญญา
 4. ผลักดันให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีบทบาทผลักดันให้เกิดกลไกกลางในการดูแลความเป็นธรรม
 5. ให้มีกลไกในการกำกับมาตรฐานของราคาและคุณภาพปัจจัยการผลิต
 6. สนับสนุนให้เกิดธรรมนูญเกษตรกร
 7. ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 8. ให้รับออกกฎหมายและระเบียบที่เอื้อกับเกษตรกรรายย่อย

พร้อมกันนี้ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนดังนี้

 1. ขอให้ร่วมกันผลักดันให้รัฐและทุนยุติการดำเนินธุรกิจระบบเกษตรพันธสัญญาที่ไม่มีความเป็นธรรมต่อเกษตรกร  ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  และทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
 2. ขอให้ร่วมกันผลักดันให้การทำเกษตรระบบพันธสัญญาและการผลิตที่มีลักษณะของการผูกขาดโดยทุนต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมแก่เกษตรกร  การไม่ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร
 3. ขอให้ร่วมกันผลักดันให้รัฐมีมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบเกษตรพันธสัญญาอย่างเร่งด่วน
 4. พวกเราขอเรียกร้องให้สังคมไทยร่วมกันผลักดันให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทุนต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่แท้จริง

 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วิมนต์   ใจอ่อน  นักสื่อสารเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา รายงาน