อนุฯค่าจ้างสระบุรี ถกเครียดเสนอ250 บาท – ลูกจ้าง ยันมติเดิม

อนุฯค่าจ้างจังหวัดสระบุรีประชุมถกเครียดกว่า 3 ชั่วโมง หลังที่ประชุมมีความเห็นต่าง – นายจ้างเสนอ 250 บาท ลูกจ้างยืนยันมติเดิมที่ 441 บาท- เสนอสองความเห็นให้ คณะกรรมการค่าจ้างกลางตัดสินใจ!

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี โดย มีนายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานซึ่งที่ประชุมประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 3 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 4 คนและเจ้าหน้าที่รัฐ 5 คนพร้อมทั้งได้เชิญผู้แทนจากประกันสังคม,จัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรีเข้าให้ข้อมูลประกอบด้วย

โดยมีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำจังหวัดสระบุรี ปี 2555 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลจากดัชนีราคาอุปโภค บริโภค , อัตราเงินเฟ้อ , สภาวะเศรษฐกิจ , ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดสระบุรี , ค่าใช่จ่ายที่จำเป็นของแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสระบุรี

จากนั้นที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันว่า ควรปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรีขึ้น แต่ประเด็นให้เสนอปรับเพิ่มขึ้นเท่าใดไม่สามารถหาข้อยุติเป็นมติที่ประชุมได้ 

เนื่องจากอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้างมีความเห็นแตกต่างกันมาก คือ ฝ่ายนายจ้างเสนอปรับเพิ่มจากค่าจ้างเดิม 57 บาท/วัน เป็น 250 บาท/วัน ส่วนฝ่ายลูกจ้างยืนยันมติเดิมที่ได้เสนอไว้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554  คือปรับเพิ่มจากค่าจ้างเดิม 248 บาท เป็นค่าจ้างวันละ 441 บาท

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่กระทรวงแรงงานมีหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือให้สำรวจสถานประกอบการเกี่ยวกับนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท และรับลงทะเบียนสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบและประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งได้แนบแบบสอบถามให้แต่ละสถานประกอบการตอบแบบสอบถามและส่งกลับไปยังสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ภายในวันที่ 7 ตุลาคม นี้ โดยในแบบสอบถามมีหัวข้อแยกกันระหว่าง 7 จังหวัดนำร่องกับอีก 70 จังหวัดที่เหลือ จำนวน 7 ข้อ เช่น หากมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ท่านสามารถปรับค่าจ้างได้ตามนโยบายรัฐบาลได้หรือไม่ และ หากท่านได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าว ท่านต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในด้านใดเป็นต้น และในการประชุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่รัฐมีความพยายามที่จะโน้มน้าวให้ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างยอมรับในมติการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่ร้อยละ 40 ของค่าจ้างขั้นต่ำปัจจุบันตามนโยบายรัฐบาล หรือปรับเพิ่มอีกวันละ 77.2 บาท ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะ

ทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรีเพิ่มขั้นเป็นวันละ 270 บาท/วัน แต่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยและยืนยันตามมติที่ได้เสนอไว้และให้ส่งไปยังคณะกรรมการค่าจ้างกลางพิจารณา เพื่อจะดูว่า คณะอนุกรรมการในแต่ละจังหวัดมีอำนาจในการพิจารณาเสนอปรับค่าจ้างหรือไม่และใช้เหตุผลใดในการปรับค่าจ้าง และปิดประชุมในเวลา 16.45 น. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ใช้เวลานานที่สุดเท่าที่มีการประชุมอนุกรรมการค่าจ้างมา

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี รายงาน