องค์กรแรงงาน จับมือเสนอคสช.แก้ปัญหาแรงงาน

1406272352727

องค์กรนำแรงงานกว่า 10 แห่งจับมือสรุปประเด็นปัญหาแรงงาน ชงคสช.แก้ปัญหาเร่งด่วน 9 ข้อ และข้อเสนอปฏิรูปทั้งระบบ ย้ำข้อเสนอทำได้เลยไม่ต้องรอเพราะได้ข้อสรุปมาหลายรัฐบาลแล้ว เช่นการให้สัติยาบันอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ 98

เมื่อวันที 22 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานไทย องค์การลูกจ้างแรงงานจำนวน 7 สภา และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาสัมพันธ์ ได้ร่วมกันสรุปปัญหาแรงงานเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อคณะปฏิรูปแรงงานแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยมีข้อเสนอเร่งด่วนจำนวน 9 ข้อดังนี้

2Untitled-4

1. ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO.) ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรองร่วม
2. ให้ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของชาติใหม่ โดย
2.1 ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ และนำรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปไปแล้วกลับคืนมาเป็นของรัฐและประชาชน
2.2 ให้ผู้แทนสหภาพแรงงานร่วมเป็นกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ
3. ให้แก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2550 มาตรา 9 (5) เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในแนวทางเดียวกับข้าราชการพลเรือน
4. ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนในพื้นที่ที่อยู่อาศัย
5. ให้กระทรวงแรงงานบังคับใช้คำพิพากษาฎีกาที่ 22326-22404/2555 ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้าง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่ารถ เงินโบนัส เหมือนกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง อย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. ให้ปฏิรูปร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..)พ.ศ. …. (ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
7. ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554
8. ให้ปฏิรูประบบประกันสังคม
9. ให้ปฏิรูประบบแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่ 87 และ 98

1Untitled-6

ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปจำนวน 9 ข้อ ดังนี้
1. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติพัฒนารัฐวิสาหกิจแห่งชาติพ.ศ. …. (ฉบับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์)
2. ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (บอร์ด)
3. ให้สหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจนั้นๆเป็นกลไกการตรวจสอบการทุจริตในองค์กร
4. ตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงกรณีนายจ้างปิดกิจการ
5. ตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
6. จัดตั้งธนาคารแรงงาน
7. ปฏิรูประบบไตรภาคี
8. ปฏิรูปแรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ
9. ปรับโครงสร้างค่าจ้างที่เป็นธรรม

Untitled-8Untitled-2

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า องค์กรแรงงานในระดับองค์กรนำได้มีการนัดหารือเพื่อสรุปสภาพปัญหาแรงงานเพื่อทำข้อเสนอต่อคสช.ซึ่งมีข้อเสนอเร่งด่วน 9 ข้อที่คิดว่าคสช.สามารถที่จะมีการปฏิบัติได้เลยเพราะว่ามีการดำเนินการมานานแล้วเช่นเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98 เป็นต้นคสช.ควรหยิบประเด็นเร่งด่วนมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้แรงงานโดยทันทีด้วยวันนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญที่กำหนดสิทธิว่าด้วยเสรีภาพในการรวมตัวแล้วการให้สัตยาบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อกำหนดสิทธิเบื้องต้นให้กับคนงานจึงสำคัญ เพราะปัจจุบันแรงงานถูกละเมิดสิทธิเลิกจากเพราะการรวมตัวเจรจาต่อรองจำนวนมาก ประเด็นที่ต้องเสนอเพื่อเข้าคณะปฏิรูปอีก 9 ข้อนั้นคสช.ก็ต้องกำหนดเพื่อให้เกิดการแก้ไขทั้งแนวทางการปฏิรูปแรงงานทั้งระบบ การสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมไม่ให้มีระบบเอาเปรียบขูดรีดแรงงาน เช่นกรณีการค้ามนุษย์เป็นต้น

ทั้งนี้ หลังจากมีการรวบรวมข้อเสนอแล้วช่วงบ่ายวันเดียวกันองค์กรแรงงานต่างๆได้เข้าพบและยื่นข้อเสนอต่อผู้แทนคสช.ทันที

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน