ห้องเรียนในความมืด

11 20130528_111459

การมีสุขภาวะทางปัญญาไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ยากหรือซับซ้อนเกินกว่าจะทำความเข้าใจได้ เพียงแต่ต้องอาศัยการทำงานจริงเพื่อจุดประกายให้กับทุกๆท่านนำไปสู่ความจริง ความคิด ทัศนะคติค่านิยม พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการช่วยสร้างสรรค์สังคม

จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งของโซนนิทรรศการในกิจกรรมนิทรรศการแห่งความมืดที่จะได้ค้นพบบางสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยสายตาแต่จะได้สัมผัสจากประสาทสัมผัสของร่างกายของเราเพื่อให้เข้าใจผู้พิการทางสายตามากยิ่งขึ้นและสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

20130528_11082720130528_110608

ผู้ที่ไม่เคยเดินบนเส้นทางอันมืดมิด กำลังจะเข้าสู่การใช้สัมผัสที่ไม่อาจเห็นด้วยตา แต่รับรู้ได้ด้วยใจ เป็นอีกมุมหนึ่งของงานเวที สานงานเสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่จะได้สัมผัสและลองเห็นโลกอย่างที่ไม่เคยเห็นเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของคนที่ด้วยโอกาสทางสายตา ความมืดไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของเขาเลย กิจกรรมเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมรับฟังกติการ่วมกัน รวมทั้งกฎข้อบังคับต่างๆ ระหว่างเข้าห้องเรียนที่เรียกว่าห้องเรียนในความมืด

ในความมืดยังมีแสงสว่างแต่ไม่ใช่แสงสว่างในดวงตาแต่เป็นแสงสว่างจากดวงใจที่ได้สัมผัสความเอื้ออาทรกันกับความเห็นอกเห็นใจกันนั่นเองที่จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน