ส.ส.ภูมิใจไทยยื่นแก้ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์

 

(ภาพจากข่าววิทยุรัฐสภา)
 
วันพุธ ที่ 21 มี.ค. 2555     
รัฐสภา – นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พร้อม ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ….) พ.ศ……พร้อมบันทึกเหตุผล และบทสรุปวิเคราะห์ ที่มี ส.ส.ร่วมลงชื่อเสนอร่างดังกล่าวจำนวน 18 คน ต่อนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่า พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 บังคับใช้มาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรให้มีการแก้ไขบทบัญญัติเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย การจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ การคุ้มครองผู้จัดตั้งสหภาพแรงงาน การใช้สิทธิลาของคณะกรรมสหภาพแรงงาน ความไม่เป็นธรรม รวมถึงบทกำหนดโทษ จึงเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดำเนินการพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
 
-สำนักข่าวไทย