ส.ส.ท.ประชุมนักข่าวพลเมืองกลาง เตรียมงานนัดรวมพลนักข่าวพลเมืองประจำปี

ทีมงานอบรมนักข่าวพลเมืองทีวีไทย ประชุมเตรียมงานนักข่าวพลเมืองภาคกลางร่วมจัดงาน 4 ภาค ด้วยความหวัง “เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง” กำหนดจัดกิจกรรมร่วมกัน ส่วนนักข่าวพลเมืองสื่อสารแรงงาน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์การสื่อสารของแรงงาน วงดนตรีภราดรเข้าร่วมเต็มที่ ขนผู้นำเตรียมแถลงข่าวขยายแนวคิดปฏิรูปประกันสังคมอย่างไรให้ผู้ประกันได้ประโยชน์ หวังมีพื้นที่สื่อสารประเด็นแรงงาน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะ (ส.ส.ท.) จัดประชุมตัวแทนนักข่าวพลเมืองภาคกลาง ที่ห้องประชุม 914 (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนเข้าร่วมจากหลายจังหวัดในภาคกลาง เช่น กรุงเทพฯ สระบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ชลบุรี สุพรรณบุรี ฯลฯ 
 
นางสาวสุวัจนา ทิพย์พินิจ เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อภาคพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ได้เล่าถึงแนวคิดการอบรมนักข่าวพลเมืองว่า เนื่องทางองค์การกระจายเสียง และเผยแพร่สื่อสาธารณะ ต้องการที่จะเปิดพื้นที่ภาคสังคม ให้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวประเด็นต่างๆสู่เวทีสาธารณะด้วยตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบส่งข่าวสารให้ถูกตีแผ่ต่อสาธารณะให้ได้รับรู้ .ซึ่งประสบการณ์ที่ได้ทำร่วมกันสดๆร้อนๆก็คงไม่พ้นประเด็นน้ำท่วม ที่บางพื้นที่ ได้มีการนำเสนอสภาพปัญหาความเดือดร้อนด้วยตนเอง และบางส่วนก็เป็นผู้ชี้ให้สื่อเข้าไปสื่อถึงจุดที่ไม่มีใครเห็นและเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ เป็นสิ่งดีที่ทางส.ส.ท.ได้ทำหน้าที่อบรมจนเกิดสื่อภาคพลเมืองครบทุกภูมิภาค และในส่วนภาคกลางได้มีการอบรมในหลายจังหวัด รวมถึงทีมตัวแทนนักสื่อสารแรงงาน ที่ผ่านการอบรมเมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2553 ที่มหาวิทยาลัยจันทร์เกษมนี้ นักข่าวพลเมืองภาคกลางขณะนี้รวมแล้ว 200 คน
 
การประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้แกนนำในส่วนภาคกลางได้มาพบกัน ซึ่งเป็นครั้งแรก โดยทางทีมงานขอปรึกษาเรื่องการจัดงานประจำปี ที่จะจัดในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อ “เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง” ซึ่งเป็นเวทีที่จะรวมนักข่าวพลเมืองทุกภูมิภาค และส่วนของตัวแทนนักสื่อสารแรงงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมร่วมกันและอยากปรึกษาหารือแนวการจัด และการมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดรวมถึงแรงงานด้วยในการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงการที่จะมีการพบปะกันในส่วนของตัวแทนนักข่าวพลเมืองภาคกลางว่าจะมีการพบปะแลกเปลี่ยนทำงานร่วมกันอีกอย่างไร นางสาวสุวัจนากล่าว
 
ซึ่งทางที่ประชุมได้มีการปรึกษาถึงแนวทางการจัดงานร่วมกันกับทางภาคอื่นๆ ดังนี้
 
นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้นำเสนอถึงกิจกรรมความร่วมมือว่า ทางส่วนของนักสื่อสารแรงงานนั้นจะมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานกับการสื่อสารในขบวนการงาน องค์ประกอบคือ หนังสือพิมพ์กรรมกร จดหมายข่าวคนงาน แถลงการณ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ผ้าป้าย ธง ซึ่งใช้ในการรณรงค์ในอดีต พร้อมทั้งการแสดงดนตรีวงภราดร และขอแถลงข่าวเรื่องทิศทางการปฏิรูปประกันสังคมอย่างไรให้ผู้ประกันตนได้ประโยชน์ ซึ่งอันนี้เป็นแนวการขับเคลื่อนของขบวนการแรงงานซึ่งคงต้องประสานให้ทางผู้นำแรงงานไปใช้สถานที่ และจะเสนอให้นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงานที่ผ่านการอบรมได้เข้าร่วมงาน โดยจะให้มีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเขียนข่าวการจัดงาน รวมทั้งร่วมเป็นกองบรรณาธิการครั้งนี้ด้วย
 
ทั้งนี้ในส่วนต่างๆของนักข่าวพลเมืองก็จะมีการนำนิทรรศการ และออกบูธขายของดีในพื้นที่ จัดแสดงงานศิลปะ ส่วนประเด็นที่จะพูดคุยกันถือเป็นวาระของภาคกลางคือ ภัยพิบัติ การจัดการน้ำ (ภัยแล้ง น้ำท่วม)การดูแลและเฝ้าระวัง แนวทางการช่วยเหลือเป็นต้น
 
นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อฯรายงาน