สัมมนา ความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน

สัมมนา ความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน

25 JULY 2012 NO COMMENT (เผยแพร่ใหม่หลังจากเว็บไซต์ถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 1 ส.ค.55)

องค์กรเพื่อแรงงานงานทำงานเชิงรุก ชูนโยบายหนุนรัฐแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 โครงการพัฒนาความไม่เป็นทางสังคม เพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเวทีสัมมนารายงานผลวิจัยเรื่องความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย ณ โรงแรมรอยัล กทม. สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส. )

ผศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตย์อาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้วิจัยจากการวิจัยจะเห็นว่าแรงงานไทยยังเป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมและมีปัญหาความไม่ปลอดภัย เข้าไม่ถึงสวัสดิการด้านสุขภาพเนื่องจากการพัฒนาทุนในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ทำให้รูปแบบการจ้างแรงงานสลับซับซ้อนมากขึ้นแรงงานจึงไม่ใช่ลูกจ้างประจำในสถานประกอบการณ์ในภาครัฐและเอกชน แต่ถูกแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภท เช่น แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติและรงงานไร้รัฐ แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศโดยแต่ละประเภทไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีปัญหาในด้านสุขภาวะในระดับที่แตกต่างกันออกไป

กระมนต์  ทองออน นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน