เตรียมฟ้องเจ้าหน้าที่ละเลยนายจ้างขาดส่งประกันสังคม

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555 สหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง จัดสัมมนาให้ความรู้ให้กับสมาชิก เรื่องกฎหมายประกันสังคม ณ ที่ทำการกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  มีสมาชิกเข้าร่วม ประมาณ 80 คน 

นางสาวสงวน   ขุนทรง  กรรมการสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง กล่าวว่า เนื่องจากว่าต้องการประหยัดงบประมาณ และเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักสหภาพของเราด้วย วันนี้ใช้งบประมาณจากสหภาพฯ ซึ่งมาจากเงินค่าบำรุงที่พวกเราจ่ายมาทุกเดือน โดยเฉพาะเรื่องประกันสังคม ซึ่งมีความสำคัญกับทุกคน และเพื่อให้ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของ พ.ร.บ.ประกันสังคมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
 
นางสาวสงวน กล่าวต่ออีกว่ากว่าจะมีสหภาพแรงงาน ที่ผ่านมาผู้ใช้แรงงานได้รับความไม่เป็นธรรมมาตลอด โดยเอารัดเอาเปรียบ ปี 24 ได้มีการยื่นข้อเรียกร้อง สวัสดิการข้าวเปล่า น้ำดื่มที่สะอาด ยารักษาโรคทุกแผนก เบี้ยขยันรายปี 1400 บาท แต่ไม่ขาดลามาสาย ค่าครองชีพ ให้มีวันหยุดประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปีเพิ่มจากกฎหมาย โดยการยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของพี่น้อง ประกันสังคมกว่าจะได้ประกาศใช้ก็ได้เรียกร้องมายาวนาน มีการประท้วงโดยการอดข้าวของผู้นำแรงงาน ประกาศใช้เมื่อปี 2533 
   
เกศแก้ว ทะเบียนธง   พูดถึงสวัสดิการของยิ่งเจริญ ซึ่งเป็นสมาชิกของ สร.นครหลวง ที่มีความแตกต่างกัน ได้ไม่เท่ากัน การเรียกร้องแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่ยากอยากให้สมาชิกได้รู้ว่าสวัสดิการต่างๆได้มาจากการเรียกร้อง สภาพปัญหาข้อตกลงสภาพการจ้างในปัจจุบันก็ยังคงมีสภาพการจ้างเดิมอยู่ แม้จะมีพนักงานเหลือน้อยซึ่งบริษัทได้เจอสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจสวัสดิการที่ได้ก็จะยากและช้าในส่วนเงินประกันสังคมยังมีการติดตามทวงถามอยู่ตลอดเนื่องจากบริษัทหักเงินสมทบแล้วไม่นำส่งเป็นจำนวนเงิน หลายล้านบาทที่ค้างจ่ายและก็คงต้องนำเรื่องนี้ดำเนินตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปเพราะจะทำให้มีผลกระทบต่อเงินชราภาพของผู้ประกันตนในอนาคต
   
นางสาวสุรินทร์ พิมพา ประธานสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง และอดีตอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่าเพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ประกันสังคมซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเราทุกคนกองทุนชราภาพ และการเจ็บป่วยนอกงานจะใช้สิทธิอย่างไรเจ็บป่วยในงานต้องใช้กองทุนจากไหน กรณีเงินชราภาพที่จะครบกำหนดจ่ายในปี 2557 เป็นประเด็นที่สำคัญที่คนงานสนใจมากที่สุดในอนาคตที่จะมีการเกษียณอายุของผู้ประกันอายุครบ 55 ปี และจ่ายยังไม่ครบ 15 ปี  หากผู้ประกันตนจะไปขอรับสิทธิประโยชน์เงินบำนาญจะไปใช้สิทธิอย่างไร แนะนำขอรับสิทธิได้ และสิทธินั้นจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนทันที จะได้รับเงินบำเหน็จ คือครั้งเดี่ยวก้อนเดียว ส่วนผู้ประกันอายุครบ 55 ปี และจ่ายครบ15 ปี ในปี2557นั้น และจะได้รับเงินบำนาญทุกๆเดือนจนกว่าจะตาย 
   
 
วิไลวรรณ  แซ่เตีย  รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่าพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งเป็นฉบับบูรณาการแรงงาน ที่มีการเรียกร้องมาตั้งแต่ปี 2553 และมีการล่ารายมือชื่อ 14,264 รายชื่อได้ยื่นเสนอต่อประธานรัฐสภาแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา โดยมีสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่ คือ เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่าย  โดยให้มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนให้มีกระบวนการและกลไกตรวจสอบการบริหารที่ชัดเจน  โดยมีประธาน เลขาธิการ คณะกรรมการมาจากการสรรหา  ให้มีการขยายความคุ้มครองกลุ่มลูกจ้างให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพอย่างเท่าเทียม รวมทั้งขยายสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และที่สำคัญคือบัตรประกันสังคมบัตรเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาล เครือข่ายแรงงานจึงให้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและจะต้องร่วมกันผลักดัน ให้เกิดผลต่อไป
 
นางสาววิไลวรรณ  ยังกล่าวต่ออีกว่า มีสถานประกอบการที่ค้างชำระเงินสมทบจำนวน 33,071 ราย จำนวนเงินทั้งหมด 4,047 ล้านบาท มีทั้งนายจ้างที่ยังเปิดกิจการอยู่แต่ค้างชำระกว่า 18,000 ราย นายจ้างที่หยุดกิจการแล้ว แต่ยังมีการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆอยู่ 13,000 ราย และสถานประกอบการที่ปิดกิจการแล้วและเป็นหนี้สูญ 600 ราย ซึ่งกำลังหารือกับทนายเรื่องการฟ้องสำนักงานประกันสังคม ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่ปล่อยปะละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
เกศแก้ว  ทะเบียนธง  นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  รายงาน