สหภาพไทยเรยอนจับมือสหกรณ์ฝึกเขียนข่าวหวังสร้างนักสื่อสารพัฒนาองค์กร

 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จับมือกับคณะกรรมการสหภาพแรงงานไทยเรยอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร และการเขียนข่าว

ในวันที่ 25-26 ส.ค.55 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเรยอน จำกัด ร่วมกับกรรมการสหภาพแรงงานไทยเรยอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้อบรมฝึกทักษะการสื่อสารและการเขียนข่าว ณ 27 รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี โดยทีมวิทยากรที่ให้ความรู้ได้แก่ นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นางสาววาสนา  ลำดี และนางสาวสุมาลี  ลายลวด โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 18 คน

นายเฉลย  ชมบุหรั่น ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ทักษะ การเขียนข่าวเบื้องต้น พร้อมกับฝึกเขียนข่าว สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การจัดอบรมครั้งนี้มีระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 2 วัน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยความหมายของการสื่อสาร คือ กระบวนการถ่ายทอด ข่าวสาร ข้อมูล จากผู้ส่งสาร โดยผ่านสื่อต่างๆ ไปยังผู้รับสาร องค์ประกอบของสื่อ ประกอบด้วย เนื้อหา ผู้ส่งสาร ช่องทางสื่อสาร ผู้รับสาร และผลที่เกิด ประเภทของสื่อ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ (สื่อเย็น) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สื่อร้อน) สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อบุคคล เทคนิคการทำงานกับสื่อ โครงสร้างการเขียนข่าว ประกอบด้วย พาดหัวข่าว ความนำ ส่วนเชื่อมขยายความ เนื้อหา ทักษะ การเขียนข่าวเบื้องต้น พร้อมเทคนิคการเขียนข่าว

การฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ลงมือเขียนข่าว คนละ 1 ข่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ตนเองได้ทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรที่ผ่านมา การเขียนข่าวเบื้องต้น พร้อมกับฝึกเขียนข่าว สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน กับองค์กรสหกรณ์ออมทรัพย์ และ สหภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

จากการสอบถามผู้เข้าร่วมอบรม เผยว่า “การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้อบรมสามารถลงมือเขียนข่าวได้ด้วยตนเอง และจะนำความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน กับองค์กร ที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป”

ณัฐริญา อนุสิ นักสื่อสารแรงงาน สหภาพแรงงานไทยเรยอน รายงาน