สหภาพแรงงาน เจ ซี วาย เตรียม “ปลดแอก”ทางความคิดจัดการศึกษาหวังทวงคืนสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2553 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง นำโดย นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มฯ พร้อมคณะกรรมการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารสหภาพ” ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สหภาพแรงงานเจซีวาย เร่งเรียนรู้ ด้านการบริหารงาน กฎหมายแรงงาน หวังเรียกร้องสิทธิจากนายจ้าง หลังถูกกดขี่มานาน การเข้าร่วม มีทั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานและสมาชิกจำนวน 30 กว่าคนซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยความเข้มข้นและกลิ่นไอของความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ 
 
นายบุญสม ทาวิจิตร กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริหารสหภาพแรงงานให้เข้มแข็ง สะท้อนปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาและหาวิธีขั้นตอนแนวทางแก้ไข ร่วมกัน รวมถึงการทำงานเป็นทีม สามัคคี การเสียสละ ความอดทน  ความคาดหวังจากการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้น้องๆรุ่นใหม่ มีความกล้าที่จะต่อรองกับนายจ้าง มีการวางแผนงานการทำงาน เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเรียนรู้ด้านกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐาน
 
นายอิทธิกร  ทัพวงษ์ ประธานสหภาพฯ กล่าว หลังจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพฯเมื่อเดือน ตุลาคม 2553 กรรมการและสมาชิกมีการตื่นตัวในการเรียกร้องสิทธิจากนายจ้าง หลังจากได้ถูกตัดสวัสดิการไป อาทิ เช่น ถูกตัด โบนัส ค่าเช่าบ้านอื่นๆ ได้ประสานไปยังกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง เพื่อขอคำปรึกษา สหภาพแรงงานเจซีวาย เองก็มีการวางแผนงานที่จะทวงสิทธิจากนายจ้างกรณีที่ลดสวัสดิการที่ผ่านมากลับคืนมาเหมือนเดิม
 
รายงานโดย สวรรยา ผดาวัลย์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี