สหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย ติวเข้มทำข้อเรียกร้อง

วันที่ 27 – 28 สิหาคม 2554 ณ.โรงแรมสีดารีสอร์ท ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ฝ่ายการศึกษาสหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิษัติการ เรื่องการจัดทำข้อเรียกร้องและการเจราจาต่อรองประจำปี 2554 โดยได้เชิญ นายชาลี ลอยสูง ประธานสมานฉันท์แรงงานไทย นาย สมควร แท่น อันทา ปรึกษาสหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย นาย สวัสดิ์ มีศิริ อดีตเลขาธิการสหภาพแรงงานฯ เป็นวิทยากร

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันกำหนดและปรับทิศทางการทำข้อเรียกร้องให้สอดคล้องกับสหพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯและเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่กรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานฯ นายศตวรรษ วชิรวิทย์ ประธานสหภาพแรงงานฯ ได้กล่าว การสัมมนาในครั้งนี้ต้องให้กรรมการและสมาชิก เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงวิธีการการทำข้อเรียกร้องและหลักการเจรจาเพราะครั้งนี้ถือว่าสำคัญที่สุด ที่เราท่านทั้งหลายจำได้มาแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะได้นำข้อมูลส่งต่อให้กับสหภาพแรงงานเพื่อที่จะได้นำไปปรึกษาหารือกับบริษัท ที่แล้วมาส่วนมากจะจัดทำในส่วนสำนักงาน ทำให้สมาชิกไม่ได้ทราบถึงวิธีการทำข้อเรียกร้อง จากนั้นประธานสหภาพแรงงานยังให้ข้อมูลเบื้องต้นในกลุ่มสหพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯให้สมาชิกทราบเพื่อที่จะได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ถึง 5 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอถึงข้อเรียกร้องพร้อมทั้งเหตุผล โดยทีมวิทยากรวิเคราะห์เจาะลึกถึงประเด็นข้อเรียกร้อง ส่วนวันที่สอง ทีมวิทยากรได้จำลองเหตุการณ์ การเขียนข้อเรียกร้อง การยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจา การยื่นพิพาทแรงงาน โดยให้เหมือนจริงมากที่สุด เพื่อที่จะให้กรรมการและสมาชิกได้เรียนรู้วิธีการ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ประสิทธิ์   วิจิตรไพบูลย์

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน