สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทยเร่งสร้างแกนนำจากรุ่นสู่รุ่น

เมื่อวันที่ 9 – 10  มีนาคม 2556 ณ ภาลัยรีสอร์ท จังหวัดสมุทรคราม สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จัดอบรบเรื่องการบริหารงานสหภาพแรงงานในบทบาทของกรรมการ โดยมีคณะกรรมการอนุกรรมการ และสมาชิก ที่มีบทบาทหน้าที่และสนใจ ที่จะเข้ามาช่วยงานสหภาพแรงงานในอนาคตมีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน  

นายสัพพัญญู นามไธสง ประธานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย กล่าวว่าปัจจุบัน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานสหภาพแรงงานจึง

ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารงานสหภาพให้กับกรรมการอนุกรรมการให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของตนและปฏิบัติงานได้จริงสามารถนำพาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้ามีศักยภาพในการทำงานป้องกันการแทรกแซงในองค์กร  ฝึกฝนพัฒนาแนวความคิดทัศนคติของกรรมการและอนุกรรมการให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความขัดแย้งกันเองในการบริหารงาน  และสร้างความสามัคคี รู้จักการให้อภัย การเสียสละเพื่อส่วนรวม  รวมถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและสหภาพโดยยึดหลักการบริหาร ธรรมาภิบาล กรรมการอนุกรรมการ สมาชิกที่เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการสัมมนาในครั้งนี้และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร และสามารถ อธิบายให้กับสมาชิกเข้าใจได้

SAM_2204 SAM_2228

SAM_2256 SAM_2396SAM_2150 SAM_2398

โดยมีทีมวิทยากร อาจารย์ประยงค์  อุปเสน อ.สมเกียรติ  อำนวยสุวรรณ อ.ปรุง ดีสี และที่ ปรึกษา อ. วิสุทธิ์ เรืองฤทธ์  ได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับประเด็นและปัญหาต่างๆที่ ไม่รู้และไม่เข้าใจ รูปแบบวิธีการ บรรยายแบบมีส่วนร่วม ช่วยกันบรรยาย เช่น บทบาทหน้าที่ ของการบริหารงานสหภาพแรงงาน และเสนอในแนวทางแก้ไขแผนงานการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในอนาคตที่มั่นคง  โดยมีการให้สมาชิกผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มระดุมปัญหาและหาแนวทางแก้ไขไปพร้อมๆกัน  บทบาทสมมุติ การสร้างความเข้าใจตัวตน ระดมความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วม เสนอปัญหา ความต้องการในหน้าที่ ของการบริหารงานสหภาพแรงงาน เช่น บทบาทสมมติการยื่นข้อเรียกร้อง การจัดสรรงบประมาณ จัดสรรสวัสดิการสมาชิก  การสื่อสาร และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น  อ.วิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์ ที่ปรึกษาเสนอแนวคิดในการสร้างอนาคต แบบพึ่งตนเอง กับการที่เราจะต้องมีการยืนข้อเรียกร้องเราต้องมีทุน ทุนนั้นมาจากไหน เราต้องพึ่งตนเองด้วยการ รับบริจาคเงินจากสมาชิกของเราเอง เพื่อเป็นกองทุนจะต้องเก็บ เงินจากสมาชิกทุกๆคน เพื่อไว้เป็น กองทุนนัดหยุดงานในอนาคตเมื่อเรามีปัญหาในวันนั้นๆเป็นผลดีทำให้สหภาพแรงงานเข็มแข็งในอนาคตต่อไป

เกศแก้ว ทะเบียนธง นักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน