สหภาพแรงงานทีไอดี แจ้งผู้บริหารโครงสร้างองค์ใหม่ระดับโลก

28-29 กันยายน 55 ที่ผ่านมา บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง บริษัทไดอะโมเดริ์น เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย บริษัทโชนันยูนิเทค ประเทศไทย ร่วมกับสหภาพแรงงานทีไอดี จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง เจรจาอย่างไร ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ที่ปึกเตียนคาบาน่า รีสร์อท จ. เพชรบุรี

นาย บุญล้อม เชี่ยววัฒนกุล ผู้แทนฝ่ายบริหารบริษัทฯ กล่าวในการเปิดประชุมว่า การที่มีกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นโอกาสที่ดี จะได้มีการแลกเปลี่ยน นานา ทัศนะของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงาน การเจรจาข้อเรียกร้องก็ต้องได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายและที่ผ่านมาทั้งบริษัทและสหภาพแรงงานก็เจรจากันแบบ win win อยู่แล้ว

ในส่วนของฝ่ายสหภาพแรงงาน นายธีระวุฒิ เบญมาตย์ ประธานสหภาพแรงงาน แนะนำองค์กรที่สหภาพแรงงานสังกัดที่มีการรวมตัวกันครั้งใหญ่ของ 3 สหพันธ์แรงงานโลก 3 GUF คือสหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ ( IMF) สหพันธ์แรงงาน ปิโตเรียมและเคมีภัณฑ์ ระหว่างประเทศไทย(I-CAM)สหพันธ์แรงงานสิ่งทอระว่างประเทศ (ITWF)  จากการรวมตัวของ 3 สหพันธ์นี้ทำไห้มีประเทศสมาชิก 140  ประเทศทั่วโลกและมีสมาชิกของสหภาพแรงงาน 50 ล้านคนทั่วโลก หนึ่งใน 50 ล้านคนสมาชิกสหภาพแรงงาน ทีไอดีก็เป็นส่วนหนึ่ง จากนั้นได้นำเสนอประเด็นรูปแบบการการเจรจาต่อรองไห้ทางผู้บริหารทราบ โดยเฉพาะการเจราจาต่อรองระหว่างสหภาพแรงงานกับบริษัท

 

ตามที่เคยปฏิบัติกันมาถือว่า สหภาพแรงงาน กับบริษัทเจรจาอยู่ในชั้นที่ถูกต้อง เพราะเราเจรจาโดยตรงกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุด คือประธานบริษัท โดยตรง ทำไห้ไม่มีเรื่องการพิพาทแรงงานเกิดขึ้น กรณีที่การเกิดข้อพิพาทแรงงานนั้น ส่วนใหญ่สหภาพแรงงานเจรจากับผู้บริหารที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ เช่น เจราจากับฝ่ายบริหารที่เป็นคนไทยที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจ แล้วนำเรื่องไปเสนอกับประธานบริษัท บางครั้งการเอาเรื่องไปนำเสนอที่เจรจากับสหภาพแรงงานไปพูดไม่หมด นำเสนอที่ไม่ตรงประเด็น กรณีนี้แหล่ะทำไห้เกิดข้อพิพาทแรงงาน และบางครั้งบานปลายนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายขึ้นขั้นมีการนัดหยุดงาน ทำไห้เสียหายทั้งสองฝ่าย นี่คือการเจรจาที่ไม่ถูกต้อง หรือที่เรียกกันว่า การเจรจาผ่านมือปืนรับจ้าง

ส่วนของสหภาพแรงงานทีไอดี ทางสหภาพแรงงานก็มีความยินดี เจรจานอกรอบกับฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัท โดยรูปแบบไม่เป็นทางการ ปรึกษาหารือได้ เพื่อต่อยอดความคืบหน้าของข้อเรียกร้อง  และยังคงเจรจาต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจตอบข้อเรียกร้อง ของคนงานทั้ง 3 บริษัท และเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำไม่ไห้มีการเกิดข้อพิพาทแรงงาน

นักสื่อสารแรงงานสมุทรปราการ รายงาน