สหภาพแรงงานทีไอดี ยื่นข้อเรียกร้อง 3 บริษัท ปรับคนงานประจำ-เหมาช่วงเหมาค่าแรงอัตราร้อยละ 80ต่อ 20

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ที่ผ่ามา สหภาพแรงงานทีไอดียื่นข้อเรียกร้องแล้ว ต่อบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้งจำกัด  ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจ.สมุทรปราการ ยื่นต่อบริษัท ไดอะโมเดริ์นเอ็นจิเนียริ่งประเทศไทยที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี และยื่นต่อบริษัทโชนันยูนิเทคประเทศไทยที่นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์จ.ฉะเชิงเทรา

ในการยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้ไห้ผู้แทนสหภาพแรงงานในพื้นที่รับผิดชอบในการยื่นต่อบริษัทที่มีกรรมการสหภาพแรงงานสังกัดอยู่ โดยเนื้อหาของข้อเรียกร้องนั้น มีข้อเรียกร้องร่วมในส่วนของสหภาพแรงงาน ที่ยื่นต่อบริษัทในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันระหว่างองค์กรสหภาพแรงงานกับบริษัท ฯ

1 ให้มีคณะกรรมการทำงานเต็มเวลา

2 ให้มีการจัดเวลาไห้สภาพแรงงานอบรมสมาชิกด้านแรงงานปีละ 20 ชั่วโมง

3 ให้การประชุมใหญ่ในวันทำงาน

ส่วนของข้อเรียกร้องร่วมในกลุ่มสหพันธ์แรงงานยานยนต์ ก็เสนอให้บริษัท กำหนดอัตราพนักงานประจำและพนักงานเหมาช่วงเหมาค่าแรง(sub-contractor)ในอัตราร้อยละ80ต่อ 20และลดเวลาการทำงานไห้เหลือ 2,000 ชั่วโมงต่อปี ตามยุทธศาสตร์ของสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และข้อเรียกร้องในส่วนต่างๆให้แต่ละพื้นที่ยื่นต่อนิติบุคลของสหภาพแรงงานที่คิดว่าเหมาะสม และหลังจากนี้ไปก็จะเข้าสู่การเจรจาต่อรอง ต่อไป

นายธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สยท.รายงาน