สหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง หารือข้อเรียกร้องในการเพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิก  

11156261_703649879745253_3622579694862946745_n

สหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง  มีการประชุมสมาชิกเพื่อหารือข้อเรียกร้องในการเพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิก  วันที่  26  เมษายน  2558  ณ ที่สำนักงานสหภาพฯ กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  50 / 32  ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  และการหารือในครั้งนี้มีสมาชิกให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญขององค์กรเข้าร่วม  40  คน  เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

นางสาวสุรินทร์  พิมพา  ประธานสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง   กล่าวถึงสถานการณ์ในโรงงานในขณะนี้มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานพม่า ที่ลางานแล้วมีปัญหา เช่น กรณีเจ็บป่วยตามกฎหมายหยุด  3  วันขึ้นไปต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ แต่บริษัทต้องการให้ใช้ทุกวันซึ่งปัญหาเรื่องนี้สหภาพเคยเชิญแรงงานจังหวัดเข้ามาพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว  และได้ตกลงกันไว้ว่าหากหยุดลาป่วยต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบในวันที่หยุดงานไม่ใช่มาแจ้งในวันที่มาทำงาน   และสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนเสนอความเห็นในข้อเรียกร้องเช่น เกษียณอายุ  60 ปีได้รับเงินค่าชดเชยตามอายุงาน  การเพิ่มค่าครองชีพ    เพิ่มค่ากะดึก  เพิ่มเบี้ยขยันรายปี  เป็นต้น

11125251_10205447190931704_1200557625455288758_n21991_703649996411908_1903020089517936442_n

นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย  ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์สหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง  และประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  ได้ชี้แจงการเคลื่อนไหวภายนอกเพื่อขับเคลื่อนในเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องแรงงาน  ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรเดือนละ  400  บาท ตั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ปี ในเบื้องต้น และได้เฉพาะประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ส่วนของผู้ประกันตนรัฐบาลสมทบเข้ากองทุนอยู่แล้ว  กรณีการขยายเกษียณอายุกฎหมายที่จะออกมาเป็น 60 ปีเมื่อมีผลบังคับใช้นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าเกษียณอายุให้กับลูกจ้างสูงสุด 10 เดือน ส่วนสิทธิประกันสังคมก็ยังคงเหมือนเดิม 55 ปี สำหรับบริษัทที่ไม่มีค่าเกษียณอายุหากกฎหมายออกมาบังคับใช้นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  และจากการผลักดันเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานในการปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญด้านสวัสดิการแรงงานที่มีการพิจารณาร่างกฎหมายอยู่ในขณะนี้จะทำให้คนงานมีสิทธิมากขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่   รายงาน