สหภาพอาหาร(KFC) แถลงข้อเท็จจริงสิทธิลูกจ้างเคเอฟซี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 สหภาพแรงงานอาหารและบริการ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 /2554 เรื่อง ข้อเท็จจริงการต่อสู้เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง เคเอฟซี  โดยสรุปดังนี้

การที่ลูกจ้างเคเอฟซี จำนวน 260 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และปทุมธานี จำนวน 75 สาขา ที่กล้าลุกขึ้นจับมือกันเรียกร้องต่อ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์  อินเตอร์เนชั่นแนล ( ประเทศไทย ) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนายจ้างต่างประเทศ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความมั่นคงในการทำงาน ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ครองชีพที่สูงขึ้น ในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทประสบผลกำไร สามารถส่งกลับไปบริษัทแม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อเรียกร้อง จำนวน 10 ข้อ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง เค เอฟ ซี แต่การเจรจาระหว่างนายจ้างลูกจ้างยังไม่มีความคืบหน้าเกิดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

สหภาพแรงงานอาหารและบริการ ประเทศไทย เป็นองค์กรของลูกจ้างเคเอฟซี ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง ซึ่งได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงแรงงาน เลขที่ กธ. 1094 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ

1) การคุ้มครองและแสวงหาสิทธิของลูกจ้างเคเอฟซี  

2) ผลประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างการทำงานให้กับสมาชิก

3) การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

ลูกจ้างบางคนถูกกดดันจากกลุ่มบุคคล เพียงเพื่อให้ถอนชื่อ และไม่เข้าร่วมลงชื่อเพื่อยื่นข้อเสนอต่อบริษัทให้มีการปรับปรุงแก้ไขด้านการปรับสวัสดิการให้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญได้พยายามกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังมีการนำเสนอภาพด้านลบของการมีสหภาพแรงงานต่อลูกจ้าง ทั้งๆ ที่การรวมตัวก่อตั้งสหภาพแรงงานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และมีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อปกป้องคุ้มครอง สิทธิ สวัสดิการ รวมถึงการเรียกร้องสภาพการจ้างที่ดีให้การสมาชิก

ต่อประเด็นนี้ส่งผลให้บริษัท มีการประกาศปรับเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานทุกคนร้อยละ 4 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และมีการให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจะเริ่ม มกราคม 2555 และรวมทั้งจะมีการปรับปรุงสวัสดิการอื่นๆ

ในนามของคณะผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงานอาหารและบริการ ประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกจ้างเคเอฟซี ขอยืนยันว่า  นายกฤษ  สรวงอารนันท์  น.ส.ศิวพร  สมจิตร และนางอภันตรี  เจริญศักดิ์  ถูกเลิกจ้าง เพราะเหตุร่วมลงนามเรียกร้องกับพวกเรา 260 คน และเป็นผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงานด้วย

จึงแถลงการณ์มาเพื่อโปรดทราบข้อเท็จจริงในการต่อสู้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเคเอฟซี โดยทั่วกัน

ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่น  สหภาพแรงงานอาหารและบริการ ประเทศไทย