สหภาพยาฯแถลงข้อเรียกร้องต่อสมาชิก

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม2554 ทางสหภาพแรงงานยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้จัดแถลง ให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานได้รับรู้ หลังจากยื่นข้อเรียกร้อง ต่อบริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีข้อเรียกร้องจำนวน 11 ข้อ ดังนี้

1. ในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน ขอให้บริษัทฯไม่นำวันที่หยุดงานตามคำสั่งของแพทย์ดังกล่าวมาเกี่ยวข้องกับการประเมินเรื่องการปรับค่าจ้าง ที่บริษัทฯจัดให้กับพนักงาน

2. ในกรณีที่พนักงานมีปัญหาทางสายตาและได้รับการตรวจสายตาว่ามีปัญหาทางสายตาจริง ให้บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินค่าตัดแว่นประกอบสายตาให้กับพนักงานตามราคาที่จ่ายจริง

3. ขอให้บริษัทฯปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรจากเดิมปีละ 10,000 บาทเพิ่มเป็น 15,000/ปี

4. ขอให้บริษัทฯเพิ่มวันลาเพื่อจัดพิธีศพโดนได้รับค่าจ้างจากเดิม5วันเป็น10วัน

5. ให้บริษัทฯปรับเพิ่มวันลาสำหรับทำกิจกรรมสหภาพแรงงานฯจากเดิม40วันเป็น60วันและได้รับค่าจ้างตามปกติ

6. ให้บริษัทฯเพิ่มวันหยุด  klt  day จากเดิม10วัน/ปีเป็น12วัน/ปี

7. ขอให้บริษัทฯหักเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มจากเดิม       7%,8%,10% ตามอายุงาน

8. การปรับโครงสร้างค่าจ้าง

  8.1  ขอให้บริษัทฯปรับพนักงานรายวันที่มีอายุงานครบ 5ปีขึ้นไปเป็นพนักงานรายเดือน โดยไม่มีเงื่อนไขและใช้ฐานค่าจ้างรายวันคูณด้วย30วัน                                                                                   

   8.2  ขอให้บริษัทฯปรับค่าจ้างให้กับพนักงานทุกคนดังนี้  9%,10%,11% ตามเกรด              

9.  ขอให้บริษัทฯให้พนักงานที่สมัครใจขอเกษียณอายุการทำงานก่อนกำหนด ในกรณีที่พนักงานทำงานกับบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า20ปีโดยได้รับสิทธิตามข้อตกลงเดิม

10.  ให้บริษัทฯจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานทุกคนตามหลักเกณฑ์  80วันทุกคน

11.  ให้บริษัทฯเพิ่มเงินช่วยเหลือในการจัดพิธีสมรสให้กับพนักงานจากเดิม500บ.เป็น1000บ

ข้อตกลงสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้ 1 ปีและสภาพการจ้างอื่นใดทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและประเพณีปฏิบัติที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อเรียกร้องฉบับนี้ให้คงไว้ตามเดิม                     ต่อมาก็ได้มีชุมนุมที่ข้างบริษัทฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการแถลงของสหภาพแรงงานยาฯ ประมาณ 200 คน ทั้งนี้ยังมีตัวแทนจาก กลุ่มสหาภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง นำโดยนายพรนาราย ทุยยะค่าย ที่ปรึกษาได้ขึ้นกล่าว เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงหลักการเจรจาที่ผ่านมา เรียกร้องให้สมาชิกเชื่อมั่นในตัวกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ได้กล่าวต่ออีกว่าการชี้แจงครั้งต่อไปจะต้องมีการเชิญชวนสมาชิกสหภาพมาร่วมกันรับฟังให้มากกว่านี้เพื่อแสดงถึงพลังสามัคคีของสหภาพแรงงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกรรมการสหหภาพแรงงานฯที่เป็นตัวแทนเจรจาด้วย

                                                                                                                                                            นายวาสุเทพ บุญคุ้ม นักสื่อสารแรงงาน ย่านรังสิตฯปทุมธานี  รายงาน